herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Zakres działania i zadania Gminy Myślibórz

Wyciąg ze Statutu Gminy Myślibórz

Zakres działania i zadania Gminy

§ 8. 1. Do zakresu działania Gminy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§ 9. 1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej, w szczególności w zakresie :

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej
9) kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni komunalnej i zadrzewień,
13) cmentarzy komunalnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciw
pożarowej i powodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej w tym: zapewnienia kobietom w ciąży opieki
socjalnej, medycznej i prawnej.
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Ustawy określają, które zadania własne Gminy mają charakter obowiązkowy.

3. Przekazanie Gminie, w drodze ustawy nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych Gminy lub subwencji

§ 10. 2. Zadaniem gminy może być wykonywanie obowiązków wynikających z art. 8 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 11. 1. Zakres działania Gminy określają:

1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach uprawnień ustawy,
2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
3) uchwały Rady podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.

2. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

§ 12. 1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:

1) działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2) gminne jednostki organizacyjne,
3) działalność innych podmiotów - krajowych i zagranicznych, w tym z organizacjami pozarządowymi - na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy zawiera załącznik nr.4.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 08-07-2003 16:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 29-12-2006 14:29