Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu

ZARZĄDZENIE NR 21/2006/OR

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ

z dnia 27 lipca 2006 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu.

 

         Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128)

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.Ustalam REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA i GMINY W MYŚLIBORZU w brzmieniu :

 

DZIAŁ I

 

Rozdział 1.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 2. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu.

 

§ 3. Siedzibą Urzędu Miasta i Gminy jest miasto Myślibórz.

 

 

Rozdział 2.

 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU

 

§ 4. 1. W Urzędzie tworzy się następujące wydziały, referaty, jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska.

 

I. Wydziały:

1) Ogólno-Organizacyjny                                                                  Or

2) Finansowo-Budżetowy                                                                 FB

3) Gospodarki Komunalnej, Budownictwa

     i Działalności Gospodarczej                                                          GKB

4) Inwestycji                                                                                 IN

5) Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony

     Środowiska                                                                               RGG

6) Spraw Obywatelskich                                                                   SO

7) Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                            OKS

 

II. Jednostki organizacyjne:

8) Urząd Stanu Cywilnego                                                                USC

9) Straż Miejska                                                                             SM

 

III. Referaty

     10) Referat podatków, opłat i kontroli wewnętrznej jednostek organizacyj-

           nych – wchodzi w skład Wydziału Finansowo-Budżetowego              FB-P

     11) Referat Informatyki                                                                   INF

     12) Referat ds. Integracji Europejskiej                                                UE

 

IV. Samodzielne stanowiska pracy

13) Biuro Rady                                                                               BR

14) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych                     PO

15) Kancelaria Tajna                                                                       T

16) Radca Prawny                                                                           R

17) Pełnomocnik do spraw współpracy z zagranicą                                Z

 

2. Samodzielne stanowiska pracy tworzy się w celu realizacji jednorodnych lub tematycznie wyspecjalizowanych czynności.

 

3. Tworzy się następujące stanowiska kierowników wydziałów, referatów i jednostek równorzędnych :

 

1)     Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego, obowiązki kierownika pełni Skarbnik Gminy,

2)     Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego,

3)     Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Działalności Gospodarczej,

4)     Kierownik Wydziału Inwestycji,

5)     Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,

6)     Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich,

7)     Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,

8)     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

9)     Komendant Straży Miejskiej,

10) Kierownik Referatu podatków, opłat i kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych,

11) Kierownik Referatu Informatyki.

 

4. Tworzy się również następujące stanowiska zastępców kierowników :

1)     Zastępca Skarbnika (Głównego księgowego),

2)     Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

5. Kierownik Referatu Informatyki pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

§ 5. 1. Załatwianie spraw w Urzędzie odbywa się w oparciu o przepisy prawa materialnego i postanowienia kodeksu administracyjnego.

 

2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.

 

3. Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

Rozdział 3

 

BURMISTRZ

 

§ 6. 1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2. Zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy.

 

§ 7. Burmistrz kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, ponosząc odpowiedzialność za jego wyniki.

 

§ 8. 1.Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

2.Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji „w imieniu burmistrza”.

 

§ 9. W zakresie kierowania pracą Urzędu i wykonywania funkcji kierownika Urzędu Burmistrz:

 

1)     określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, w tym celu zarządzeniem nadaje regulamin organizacyjny,

2)     dba o skuteczną realizację ustalonych zadań wykonywanych przez Urząd oraz przestrzeganie przepisów prawa,

3)     dokonuje oceny działalności Urzędu, poszczególnych wydziałów oraz ocen pracowników,

4)     realizuje politykę kadrową w Urzędzie i odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,

5)     nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami Urzędu, oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,

6)     określa wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

7)     powołuje rzecznika dyscyplinarnego,

8)     organizuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną,

9)     wydaje zarządzenia wewnętrzne, związane z organizacją pracy w Urzędzie, a w szczególności:

a)     instrukcje obiegu dokumentów,

b)     regulamin pracy,

c)     regulamin nagród,

d)     regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

10) powołuje komisje przetargowe, dokonującej wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, oraz ustala regulamin pracy komisji.

 

§ 10. 1 Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez następujące wydziały i jednostki gminy:

 

1)     Wydział Finansowo-Budżetowy,

2)     Wydział Spraw Obywatelskich,

3)     Wydział Inwestycji

4)     Urząd Stanu Cywilnego,

5)     Straż Miejską i Strefę Płatnego Parkowania,

6)     Referat Informatyki,

7)     Radcę Prawnego,

8)     Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

9)     Ośrodek Pomocy Społecznej,

10) Szkoły Podstawowe,

11) Gimnazjum,

12) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

 

2. Współpracuje ze stowarzyszeniami sportowymi.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

§ 11. 1. Zastępca Burmistrza zastępuje burmistrza w czasie jego nieobecności w pracy i wówczas zakres jego uprawnień rozciąga się na wszystkie czynności i uprawnienia burmistrza, z wyjątkiem nadzoru nad Urzędem Stanu Cywilnego w zakresie spraw pracowniczych, organizacyjnych i realizacji zadań z zakresu ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

2. W ramach zleconych obowiązków wykonuje uprawnienia Burmistrza i sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z podziału czynności między burmistrzem a zastępcą, a w szczególności :

a)     koordynuje realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

b)     współpracuje z radami sołeckimi i sołtysami oraz rolnikami ,

c)     współpracuje z Zarządem Inwestycji Rolniczych i Gminnym Związkiem Spółek Wodnych,

d)     nadzoruje funkcjonowanie wiejskich urządzeń komunalnych; hydroforni, wodociągów, oczyszczalni ścieków,

e)     nadzoruje postępowanie sądowe i administracyjne – łącznie z podpisywaniem pism procesowych i decyzji administracyjnych z zakresu:

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ewidencji działalności gospodarczej.

 

3. Sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez następujące wydziały i jednostki gminy:

1)     Wydział Gospodarki Komunalnej i Działalności Gospodarczej,

2)     Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,

3)     Referat do spraw Pozyskiwania Funduszy Unijnych,

4)     Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

 

4. W realizacji zadań gminy współpracuje z następującymi spółkami:

1)     Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Spółka z o.o.

2)     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółka z o.o.

3)     Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków, Spółka z o.o.

4)     Przedsiębiorstwo Wodociągów, Spółka z o.o.

 

5. Współpracuje z zespołami sportowymi.

 

SEKRETARZ GMINY

 

§ 12. Zastępuje Burmistrza w razie jego nieobecności w pracy w sprawach nadzoru nad Urzędem Stanu Cywilnego w zakresie spraw pracowniczych, organizacyjnych i realizacji zadań z zakresu ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

§ 13. 1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności :

a)     podejmowanie działań na rzecz poprawy technicznego zabezpieczenia pracy,

b)     przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,

c)     nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,

d)     zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

e)     nadzorowanie prawidłowości stosowania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i rzeczowym wykazie akt,

f)       zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu oraz obiegu dokumentów między wydziałami,

g)     nadzorowanie terminowości załatwiania spraw w Urzędzie.

 

2. Pilnuje terminowości przygotowania projektów uchwał oraz materiałów na posiedzenia Rady i komisji Rady, zgodnie z opracowanymi planami pracy.

3. Sprawuje nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

4. Sprawuje nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków.

5. Odpowiada za organizację wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych, sołeckich, referendów. W tym zakresie ściśle współpracuje z Krajowym Biurem Wyborczym- Delegatura w Szczecinie.

6. Koordynuje zadania dotyczące organizacji obchodów świąt państwowych, regionalnych, spotkań okolicznościowych itp.

7. Organizuje współpracę z sąsiednimi gminami oraz wymianę doświadczeń międzygminnych.

8. Organizuje współpracę z partnerami gminnymi i zagranicznymi.

9. Wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza.

 

§ 14.1. Sekretarz Gminy sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem następujących wydziałów i jednostek gminy:

1)     Wydziału Ogólno-Organizacyjnego,

2)     Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,

3)     Biura Rady,

4)     Biura Obsługi Interesantów.

 

2. Współpracuje z:

1)     Placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

2)     Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną,

3)     Muzeum Pojezierza Myśliborskiego,

4)     Myśliborskim Ośrodkiem Kultury,

5)     Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,

6)     Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

 

 

SKARBNIK GMINY

 

§ 15. Do zadań Skarbnika należy w szczególności :

 

1. Opracowywanie projektu procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz układu wykonawczego budżetu i przedstawienie Burmistrzowi do aprobaty.

2. Przekazywanie pracownikom samorządowym i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu.

3. Opracowywanie projektów budżetu gminy.

4. Realizowanie budżetu oraz dyscyplinowanie gospodarki finansowej gminy.

5. Opracowywanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.

6. Udzielanie, bądź odmowa kontrasygnaty, w przypadku kiedy czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

7. Dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji.

8. Przygotowywanie projektu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

9. W zakresie wykonywania budżetu współpracuje z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownikami poszczególnych wydziałów Urzędu.

10. Skarbnik Gminy nadzoruje pracę Referatu podatków, opłat i kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych, w tym:

1) ustala organizację wewnętrzną i zakres działania i uprawnień kierownika Referatu,

2) wyznacza jednostki organizacyjne do skontrolowania w danym roku,

3) określa cel kontroli,

4) sprawuje nadzór nad przebiegiem kontroli,

Dokonuje oceny wyników kontroli i przedstawia je Burmistrzowi.

 

11. Skarbnik pełni jednocześnie obowiązki kierownika wydziału Finansowo-Budżetowego.

 

KIEROWNICY WYDZIAŁÓW

 

§ 16. 1. Kierownicy wydziałów są odpowiedzialni przed burmistrzem za należytą organizację pracy wydziałów oraz prawidłowe wykonywanie zadań, a także za terminowe i zgodne z prawem załatwianie spraw w wydziale.

 

2. Kierownicy wydziałów są bezpośrednimi przełożonymi pracowników zatrudnionych w podległych wydziałach.

 

3. Kierownicy określają szczegółowy podział zadań między pracownikami wydziału, przydzielając im zakres czynności określający zakres zadań, obowiązków i uprawnień.

 

4. W czasie nieobecności w pracy kierownika z powodu urlopu lub innych przyczyn, wszystkie jego uprawnienia wykonuje zastępca kierownika, a w wydziałach gdzie nie ustanowiono zastępcy, wyznaczony przez niego pracownik.

 

PRACOWNICY URZĘDU

 

§ 17. 1. Uprawnienia i obowiązki pracowników samorządowych reguluje  ustawa o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi oraz odpowiednio przepisy kodeksu pracy.

 

2. Do Burmistrza i zastępcy, skarbnika gminy i sekretarza gminy oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu burmistrza stosuje się odpowiednio przepisy art. 24f i h. ustawy o samorządzie gminnym.

 

Rozdział 5

 

ZADANIA WSPÓLNE DLA WYDZIAŁÓW

 

§ 18. Do wspólnych zadań wydziałów należy:

 

1. Zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań.

 

2. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami działającymi na terenie gminy.

 

3. Współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji.

 

4. Rozpatrywanie i terminowe załatwianie skarg i wniosków obywateli wg właściwości rzeczowej, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania.

 

5. Załatwianie postulatów i wniosków radnych, udzielanie radnym niezbędnych informacji potrzebnych do wykonywania ich funkcji.

 

6. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz , informacji i sprawozdań w sprawach objętych zakresem działania wydziału.

 

7. Opracowywanie propozycji do projektów budżetu gminy oraz współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

 

8. Przygotowywanie wg właściwości rzeczowej projektów uchwał oraz innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i komisji Rady, projektów zarządzeń Burmistrza oraz ich realizacja.

 

9. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych obywateli oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

10. Współpraca z Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym i Sekretarzem Gminy w zakresie szkolenia pracowników i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

11. Współpraca z Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym i Sekretarzem Gminy w zakresie usprawniania organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz wdrażania nowoczesnych metod pracy.

 

12. Wykonywanie określonych przez Burmistrza zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, prezydenta i organów samorządowych oraz referendów.

 

13. Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy(sołectwa).

 

14. Przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o informacjach niejawnych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznych.

 

15. Wykonywanie zadań przydzielonych wydziałom w planach antykryzysowych.

 

16. Opracowywanie wniosków o pozyskanie dotacji celowych i środków pomocowych na realizację zdań gminy.

 

17. Opracowywanie sprawozdań i informacji przewidzianych przepisami prawa lub zleconych przez Burmistrza.

 

Rozdział 6

 

ZAKRESY DZIAŁANIA WYDZIAŁÓW

 

 

WYDZIAŁ OGÓLNO-ORGANIZACYJNY

 

§ 19. Do zadań Wydziału Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności:

 

1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, w szczególności obiegu dokumentów i pism kierowanych do organów gminy oraz przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej,

2. Zapewnienie zgodności działania wydziałów Urzędu z przepisami prawa, a w szczególności stosowania KPA,

2. Sporządzanie projektów statutów i regulaminów,

3. Racjonalne gospodarowanie etatami i prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

4. Nadzorowanie prawidłowości podziału zadań między pracowników, kontrola poprawności sporządzania zakresów czynności,

5. Organizowanie i prowadzenie szkolenia pracowników samorządowych , dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

6. Organizowanie przeglądów kadrowych oraz ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,

7. Zapewnienie właściwej obsługi obywateli w Urzędzie, w tym:

a)     organizacja przyjęć interesantów,

b)     organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz terminowość załatwiania spraw,

8. Prowadzenie spraw związanych z funkcjami reprezentacyjnymi burmistrza, w tym organizowanie kontaktów z organizacjami politycznymi, społecznymi, związkowymi, samorządowymi oraz narad i spotkań,

9. Obsługa sekretariatu burmistrza i zastępcy burmistrza,

10. Prowadzenie kancelarii ogólnej, archiwum zakładowego, biblioteki Urzędu, powielarni oraz zbioru przepisów prawnych,

11. Prowadzenie spraw dotyczących systemu „Regon” i NIP,

12. Zapewnienie właściwych warunków BHP i przeciwpożarowych w Urzędzie, prowadzenie postępowania powypadkowego (tylko pracowników Urzędu),

13. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjno-biurowe, zakup sprzętu i wyposażenia Urzędu, dbanie o właściwe jego wykorzystanie, prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia,

14. Sporządzanie projektów budżetów na dany rok obejmujących dochody i wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu,

15. Zamawianie i gospodarowanie pieczęciami i tablicami urzędowymi,

16. Wdrażanie informatyki i nowoczesnych metod pracy w Urzędzie, w tym zakresie Wydział współpracuje z Referatem Informatyki,

17. Gospodarka lokalami biurowymi, dbanie o właściwą ich konserwację i zabezpieczenie przed kradzieżą i włamaniem, prowadzenie remontów bieżących,

18. Prowadzenie spraw wiązanych z przyjęciem ostatniej woli (testamenty allograficzne),

19. Przyjmowanie i wywieszanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie pism i obwieszczeń prokuratorskich i sądowych oraz zastępcze doręczanie pism,

20. Opracowywanie informacji i analiz o sytuacji kadrowej w Urzędzie oraz sporządzanie obowiązującej w tym zakresie sprawozdawczości,

21. Wydawanie świadectw pracy byłym pracownikom zatrudnionym w zlikwidowanych organach administracji państwowej i Urzędu, prowadzenie archiwum akt osobowych,

22. Utrzymanie czystości w Urzędzie – nadzór nad pracownikami obsługi,

23. Wykonywanie czynności związanych z potwierdzeniem własnoręczności podpisu - w sprawach przewidzianych przepisami,

24. Prowadzenie ewidencji obecności pracowników i kontroli dyscypliny pracy w Urzędzie,

25. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów prezydenckich, wyborów do organów samorządowych i europejskich,

26. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendów,

27. Wykonywanie czynności związanych z wyborem sołtysów i rad sołeckich oraz rad osiedlowych,

28. Wykonywanie zadań związanych z wyborem ławników,

29. Prowadzenie rejestru pracowników upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, wglądu do tych danych oraz przyjmowanie oświadczeń i wydawanie upoważnień,

30. Przygotowywanie wniosków o rejestrację nowych zbiorów podlegających ochronie,

31. Przy realizacji zadań pracownicy wydziału zobowiązani są do systematycznej współpracy z Sekretarzem Gminy i Skarbnikiem Gminy,

32. Prowadzenie rejestru umów na zamówienia i rejestru zamówień publicznych powyżej 6.000 Euro.

 

§ 20. W skład Wydziału jako jego integralna część wchodzi Biuro Obsługi Interesantów, do zadań którego należy:

1. Przyjmowanie podań, wniosków i korespondencji bezpośrednio od interesantów i potwierdzanie na żądanie ich wpływu,

2. Przynoszenie korespondencji z poczty,

3. Rejestracja wpływającej korespondencji wg zasad ustalonych przez kierownika Wydziału,

4. Podział korespondencji wpływającej między wydziały i uprawnione do wglądu osoby,

5. Wydawanie korespondencji adresatom wg zasad ustalonych przez kierownika Wydziału,

6. Przygotowanie korespondencji do wysłania pocztą lub do doręczenia przez gońca,

7. Udzielanie informacji interesantom dot. funkcjonowania Urzędu, czasu przyjmowania interesantów, toku załatwiania spraw.

 

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

 

§ 21. W skład Wydziału Finansowo-Budżetowego wchodzi Referat podatków, opłat i kontroli wewnętrznej.

 

§ 22. Do zakresu działalności Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Referatu należy w szczególności:

 

1. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,

2. Opracowywanie projektów budżetu gminy na dany rok,

3. Przy opracowywaniu projektów budżetu współdziałanie z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi gminy,

4. Przekazywanie ostatecznych wielkości kwot budżetu (dochodów, wydatków, dotacji) jednostkom organizacyjnym i wydziałom Urzędu,

5. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu,

6. Wprowadzenie podjętych zmian budżetu i w budżecie oraz ich ewidencjonowanie,

7. Informowanie wydziałów i jednostek organizacyjnych o dokonywanych zmianach w budżecie, podjętych na ich wniosek oraz na podstawie pism Ministra Finansów, Wojewody Zachodniopomorskiego i innych uprawnionych organów,

8. Współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i wykonywania dochodów,

9. Sporządzanie okresowych analiz z realizacji budżetu, oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni,

10. Sporządzanie okresowych – wymaganych przepisami- bilansu, sprawozdań finansowych i statystycznych,

11. Stosowanie właściwej polityki podatkowej, dokonywanie wymiaru podatku rolnego, wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat, pobór podatków i opłat,

12. Współpraca z sołtysami w zakresie przekazywania podatnikom danego sołectwa pism podatkowych oraz poboru podatków i opłat,

13. Opracowywanie projektów uchwał w sprawach określania stawek podatków i opłat – rolnego i leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty targowej, posiadaczy psów,

14. Prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia ulg podatkowych, przesunięcia terminów płatności, umorzenia zaległości oraz przygotowywanie i wydawanie odpowiednich decyzji w tym zakresie,

15. Prowadzenie egzekucji zaległości podatkowych i innych należności, stosowanie zabezpieczenia hipotecznego,

16. Prowadzenie rachunkowości budżetowej,

17. Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatku rolnego od rolników i jednostek rolnych oraz podatków i opłat lokalnych,

18. Obsługa finansowo księgowa Urzędu i jego komórek, współdziałanie z Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym przy opracowywaniu, planowaniu i wykorzystania osobowego funduszu płac i innych wydatków na utrzymanie Urzędu,

19. Nadzór nad prowadzonymi inwentaryzacjami składników majątkowych. Rozliczanie inwentaryzacji majątku w Urzędzie,

20. Zarządzanie poboru podatków i opłat w drodze inkasa i określanie inkasentów,

21. Prowadzenie kontroli z zakresu spraw finansowo- budżetowych,

22. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, w sprawie opiniowania sporządzanych projektów budżetów, sprawozdań z wykonania budżetu oraz pozostałych spraw z zakresu prowadzonego przez wydział,

23. Prowadzenie spraw w zakresie ustawowej pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

24. Wydawanie zaświadczeń rolnikom,

25. Prowadzenie spraw wynikających z odrębnych ustaw lub rozporządzeń, nakładających obowiązek na organ finansowy, podatkowy itp.

26. Przyjmowanie oświadczeń o prowadzeniu działalności rolniczej,

27. Prowadzenie finansowej kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych.

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, BUDOWNICTWA

I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

§ 23. Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

 

1. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej,

2. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności,

3. Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego oraz prowadzenie spraw związanych ze złożonymi wnioskami o obniżenie czynszu,

4. Merytoryczne rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych,

5.Prowadzenie rejestru osób kwalifikujących się na najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, lokali zamiennych i lokali socjalnych,

6. Współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową powołaną przez Burmistrza przy rozpatrywaniu spraw mieszkaniowych,

7. Wydawanie skierowań na zawarcie umowy najmu:

a)     lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony,

b)     lokalu socjalnego,

c)     lokalu wskazanego z tytułu stosunku pracy,

d)     lokalu zamiennego,

8. Rozpatrywanie wniosków dotyczących zamiany lokali mieszkalnych,

9. Przedkładanie propozycji wskazania lokali zamiennych dla najemców, u których stwierdzono konieczność naprawy wymagającej opróżnienia lokalu,

10. Przygotowywanie propozycji w zakresie typowania osób do adaptacji pomieszczeń strychowych i innych na mieszkanie oraz remontów kapitalnych,

11. Przygotowywanie corocznej informacji dla Rady Miejskiej o polityce mieszkaniowej, realizacji wieloletniego programu mieszkaniowego i zasad wynajmu lokali mieszkalnych,

12. Nadzór merytoryczny nad działalnością jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,

13. Ustalanie uprawnień do lokali mieszkalnych osób pozostających w lokalu po śmierci najemcy lub opuszczenia lokalu oraz bieżąca kontrola „pustostanów” i stopnia ich zabezpieczenia,

14. Prowadzenie ewidencji mieszkaniowego zasobu gminy oraz uczestnictwo w przyjmowaniu i przekazywaniu budynków mieszkalnych,

15. Sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarki lokalami użytkowymi,

16. Przedkładanie propozycji realizacji orzeczeń sądowych w zakresie lokali socjalnych, przygotowywanie oferty lokalu socjalnego,

17. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą, w tym:

-         dokonywanie wpisów do ewidencji i wydawanie zaświadczeń,

-         wykreślanie z ewidencji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,

-         wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,

18. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

19. Udzielanie odmowa udzielenie, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,

20. Zbieranie opinii i wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

21. Cofanie i odmowa wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

22. Prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

23. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz dokonywanie przeglądów dróg i mostów,

24. Opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie remontu, przebudowy i utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, mostów oraz prowadzenie prac remontowych,

25. Ustalanie z Zarządem Dróg, PGKiM oraz Policją oznakowania ulic i dróg oraz nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego,

26. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych oraz decyzji na lokalizację zjazdów publicznych i indywidualnych,

27. Przygotowywanie decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,

28. Ustalanie potrzeb remontowych urządzeń komunalnych oraz nadzór nad utrzymaniem tych urządzeń,

29. Nadzór nad prawidłowym działaniem oświetlenia ulicznego w mieście i gminie,

30. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, rozszerzaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy oraz sporządzanie wniosków o dotację na utrzymanie cmentarza wojennego, sporządzanie rozliczeń otrzymanych dotacji oraz wymaganych sprawozdań w tym zakresie,

31. Nadzór i bieżąca kontrola utrzymania czystości terenów niezabudowanych w mieście (ulic, chodników) oraz utrzymaniem dróg, placów, mostów oraz dokonywanie rozliczeń za wykonane usługi w tym zakresie,

32. Nadzór i bieżąca kontrola nad utrzymaniem zieleni w mieście, dokonywanie miesięcznych odbiorów wykonywanych prac w zieleni oraz dokonywanie rozliczeń za usługi,

33. Przygotowywanie zapotrzebowania finansowego na wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście (dróg, ulic, placów, mostów, zieleni miejskiej), utrzymanie cmentarzy oraz wymaganych sprawozdań i informacji w tym zakresie,

34. Nadzór techniczny nad funkcjonowaniem i eksploatacją szaletu miejskiego, uczestniczenie podczas kontroli służb sanitarnych, wykonywanie wydanych zaleceń dotyczących funkcjonowania,

35. Prowadzenie spraw (zadania własne gminy) w zakresie polityki przestrzennej gminy, w tym:

-         przygotowywanie projektów uchwał dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z pełną procedurą prawną w tym zakresie,

-         przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego planem – wraz z pełną procedurą prawną w tym zakresie,

-         prowadzenie ewidencji uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,

-         opiniowanie i składanie wniosków dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich,

-         wydawanie wypisów, wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opinii i zaświadczeń,

36. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam, szyldów na terenach i obiektach stanowiących mienie gminne,

37. Przyjmowanie wniosków o wydanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

38. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk i hal targowych.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI

 

§ 24. Do zakresu działania Wydziału Inwestycji należy w szczególności:

 

1. Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,

2. Przygotowywanie dokumentacyjne zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych,

3. Bieżący nadzór nad realizacją inwestycji prowadzonych przez Wydział,

4. Opracowywanie wniosków o dotacje budżetowe oraz dofinansowania inwestycji ze źródeł pozabudżetowych,

5. Udział w pracach komisji przetargowych,

6. Udział w analizach i selekcji wniosków budżetowych w zakresie inwestycji,

7. Opracowywanie programów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym,

8. Przygotowywanie, nadzór i rozliczanie inwestycji infrastrukturalnych w systemie robót publicznych wykonywanych przez pracodawców na terenie miasta i gminy,

9. Opracowywanie wniosków o dotacje celowe na dofinansowanie robót w systemie prac publicznych oraz ich rozliczanie,

10. Opracowywanie bieżących i okresowych informacji o realizacji inwestycji dla potrzeb Rady Miejskiej i komisji Rady oraz Burmistrza.

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

§ 25. Do zakresu działania Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska należy prowadzenie postępowań w sprawach, a w szczególności:

 

1. Wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,

2. Wymierzania kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

3. Zapewnienia warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości, wyznaczanie miejsc pod wysypiska,

4. Opracowywania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,

5. Wydawania zezwoleń na działalność w zakresie odbioru odpadków komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych,

6. Ustalania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

7. Wydawania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań inwestycji,

8. Ustanawiania parków wiejskich, określania ich granic oraz sposobu wykonywania ochrony, korzystania z możliwości uznawania za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew,

9. Przeznaczania kwot otrzymanych z czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki na cele społeczne gminy oraz hodowlę zwierzyny,

10. Współdziałania z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie,

11. Zatwierdzania ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,

12. Korzystania z możliwości nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntów do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,

13. Zarządzania ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,

14. Zobowiązania do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią,

15. Przyznawania odszkodowań za straty z tytułu udziału w obronie przed powodzią,

16. Zatwierdzania ugody w sprawach zmian stosunków wodnych,

17. Przyjmowania i przekazywania zgłoszeń o podejrzenie zachorowania zwierząt na chorobę zaraźliwą. Podawanie do wiadomości o zarządzonych tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowanie ich wykonania,

18. Przyjmowania informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,

19. Zatwierdzania statutu spółek wodno – melioracyjnych oraz jego zmian (dot. wspólnot gruntowych),

20. Zapewniania gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych,

21. Rekultywacji i meliorowania gruntów przeznaczonych na pracownicze ogrody działkowe,

22. Przekazywania gruntów w użytkowanie Związkowi Działkowców,

23. Dostosowywania infrastruktury do pracowniczych ogrodów działkowych oraz egzekwowania utrzymania porządku i czystości na terenach przylegających do ogrodów działkowych,

24. Przygotowywania materiałów wraz z projektem uchwały w sprawie pozbawienia prawa użytkownika mienia gminnego,

25. Opracowywania projektów planu gospodarowania gruntami rolnymi w strefach ochronnych,

26. Nakazywania posiadaczom gruntów rolnych zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności,

27. Ujawniania prawa własności w księdze wieczystej,

28. Wypłacania odszkodowań za przejmowane grunty, wydzielone pod budowę dróg i ulic,

29. Tworzenia zasobów gruntów na cele zabudowy miasta i wsi,

30. Przygotowywania dla utworzonych zasobów gruntów przed przystąpieniem do ich zabudowy opracowania geodezyjnego i projektowego oraz projektów podziałów nieruchomości,

31. Wydawania decyzji o przysługującej liczbie działek w razie sporu między współuprawnionymi do nabycia działki na własność lub otrzymania w użytkowanie wieczyste w przypadku nabycia przez Państwo lub wywłaszczenie gruntów przeznaczonych na realizację skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,

32. Załatwianie z urzędu spraw nabycia działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach, na których realizowane ma być skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,

33. Składania oświadczeń o wykonaniu lub rezygnacji z prawa pierwokupu,

34. Gospodarki odpadami,

35. Zarządzania gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste oraz powierzenie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie utworzonej w tym celu jednostce organizacyjnej, z wyłączeniem czynności wymagających decyzji administracyjnej,

36. Dokonywania zamiany gruntów,

37. Określania udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,

38. Określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych,

39. Wydawania decyzji o rozwiązywaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzania odebrania gruntów,

40. Przyjmowania zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste,

41. Występowania z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste,

42. Wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,

43. Wykonywania innych zadań przewidzianych w ustawie lub porozumieniach zawartych z administracją rządową,

44. Podejmowania działań w sprawie sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd oraz wynajmowania, wydzierżawiania i zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy,

45 Wydawania decyzji w sprawie opłat adiacenckich,

46. Wydawania decyzji w sprawie podziału i rozgraniczenia nieruchomości,

47. Nadawania numeracji porządkowej nieruchomościom,

48. Komunalizacja nieruchomości.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

§ 26. Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy prowadzenie spraw, a w szczególności:

 

1. Realizowania zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w tym:

-         wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

-         prowadzenie ewidencji ludności miasta i gminy,

-         wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania.

2. Współdziałanie z Urzędem Stanu Cywilnego.

3. Wykonywania zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, w tym:

-         prowadzenia spraw z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego,

-         kierowania i koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie miasta i gminy,

-         nadzoru nad działaniem systemu ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacjach kryzysowych,

-         realizacji zadań związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych w ramach akcji kurierskiej,

-         nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz  obronności kraju,

-         opracowywanie i aktualizacja dokumentów w ramach planowania obronnego,

-         planowanie i organizowanie szkolenia obronnego Urzędu,

-         udział w przygotowywaniu poboru i jego przeprowadzeniu,

-         orzekania o konieczności sprawowania przez żołnierzy bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznaniu ich za jednych żywicieli rodzin,

-         wypłacanie rekompensat za utracone zarobki z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych,

-         prowadzenie ewidencji przedpoborowych.

4. Prowadzenie magazynu sprzętu OC.

5. Udzielania i cofania pozwoleń na prowadzenie zgromadzeń i zbiórek publicznych.

6. Prowadzenia spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym:

-         wyposażania ochotniczych straży pożarnych w sprzęt i umundurowanie,

-         nadzór nad eksploatacją sprzętu i pojazdów OSP,

-         organizowanie i przeprowadzanie niezbędnych remontów remiz OSP,

-         organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia,

-         współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Gminnym Komendantem OSP,

7. Rejestracji i odmowy rejestracji ochotniczych straży pożarnych.

 

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

§ 27. Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych należy prowadzenie spraw dotyczących w szczególności:

 

1. Kierowania działalnością przedszkoli, ich zakładania lub likwidacji, zapewniania im warunków do funkcjonowania, prowadzenie postępowania likwidacyjnego.

2. Kierowania działalnością szkół podstawowych i gimnazjów, ich zakładania bądź likwidacji, zapewnienia im warunków do funkcjonowania, prowadzenia postępowania likwidacyjnego.

3. Opiniowania projektów budżetów szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych.

4. Opiniowania wydatków z budżetu na potrzeby oświatowo – kulturalne i rekreacyjne nie przewidziane w budżecie jednostek nadzorowanych

5. Merytoryczna analiza arkuszy organizacyjnych placówek oświatowo – wychowawczych oraz przedkładanie ich do akceptacji burmistrzowi.

6. Planowania i organizacji sieci gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, dostosowywanie do miejscowych potrzeb.

7. Planowania i organizacji dowozów dzieci do szkół, zapewnienia opieki w czasie transportu.

8. Sporządzanie projektów porozumień na dotację do działalności jednostek nie podlegających Radzie oraz przestrzeganie terminów rozliczania celowości wydatków.

9. Ścisła współpraca z  Skarbnikiem Gminy w zakresie planowania dochodów własnych i wydatków budżetowych dotyczących podległych wydziałowi jednostek.

10.Organizowania konkursów w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół, placówek oświatowo – wychowawczych oraz instytucji kultury.

11. Wyrażania opinii w sprawach powoływania na stanowisko wicedyrektora szkoły i innych placówek.

12. Współpracy z konserwatorem zabytków w zakresie ochrony obiektów zabytkowych, składania wniosków o wpis do rejestru zabytków, dóbr kultury, nieruchomości i kolekcji oraz podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia zabytków itp.

13. Współpraca z jednostkami świadczącymi usługi hotelarskie i turystyczne.

14. Wnioskowania w zakresie tworzenia, łączenia, przekształcania i ewentualnej likwidacji bibliotek, nadzór nad ich działalnością.

15. Zapewniania bibliotekom odpowiednich warunków działania i rozwoju.

16. Wnioskowania w zakresie tworzenia, łączenia i przekształcania instytucji kultury oraz nadzór nad ich działalnością, zapewnianie im warunków działania i rozwoju.

17. Prowadzenie ewidencji instytucji kultury, dokonywanie wpisu i wykreślanie z ewidencji.

18. Organizowania współdziałania w zakresie upowszechniania kultury różnych jednostek organizacyjnych, inicjowanie działań w tym zakresie oraz uzgadnianie kierunków i form realizacji oraz podejmowanie wspólnych inwestycji o charakterze kulturalnym.

19. Współpracy z amatorskimi ruchami kulturalnymi i sportowymi.

20. Sprawowania nadzoru nad działalnością świetlic i klubów wiejskich, opracowywanie planów i realizacja remontów obiektów własnych.

21. Wnioskowania w zakresie tworzenia i likwidacji jednostek zarządzających funkcjonowaniem sportu, kultury fizycznej i turystyki w gminie, zapewniania warunków umożliwiających funkcjonowanie oraz prowadzenie punktów informacji turystycznej.

22. Współdziałania ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i klubami sportowymi w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu i aktywnego wypoczynku, oraz inicjowania budowy i rozbudowy obiektów sportowych i rekreacyjnych.

23. Współdziałania z WOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne.

24. Współpracy z instytucjami organizującymi wypoczynek letni i zimowy.

25. Nadzoru nad tworzeniem izb pamięci i miejscowych zbiorów muzealnych.

26. Opracowywania projektów budżetów w prowadzonym zakresie nie objętym przez projekty budżetów jednostek nadzorowanych.

27. Prowadzenie działań związanych z promocją Gminy.

28. Nadzór nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

29. Wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym.

30. Zawiadamianie sądu o potrzebie wszczęcia postępowania sądowego z urzędu o zdarzeniach przeciwko dzieciom, osobom psychicznie chorym itp.

31. Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i uzależnieniom.

32. Współpracy z placówkami służby zdrowia.

33. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, Komisji w zakresie działania wydziału.

34. Organizowanie i prowadzenie postępowania egzaminacyjnego na nauczycieli mianowanych.

35. Podejmowanie działań dotyczących wyznaczenia kandydata na opiekuna prawnego (KriO).

35. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy socjalnej uczniom.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

§ 28. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 

1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń wpływających na stan cywilny osób.

2. Prowadzenie rejestrów i archiwum aktów stanu cywilnego.

3. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego.

4. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.

5. Organizowanie ceremonii związanych z zawieraniem małżeństw oraz jubileuszami 50-lecia pożycia małżeńskiego.

6. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

7. Współdziałanie z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi RP za granicą oraz z placówkami państw obcych w Polsce.

8. Współdziałanie z duchownymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie małżeństw wyznaniowych.

9. Sporządzanie zestawień statystycznych rejestracji stanu cywilnego.

10. Wydawanie decyzji dotyczących zmian imion i nazwisk.

11. Współdziałanie z wydziałem właściwym w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.

12. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

 

STRAŻ MIEJSKA

 

§ 29. 1. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy.

2. Straż miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

3. Prawne formy działania Straży jako formacji mundurowej oraz kompetencje strażników określa Ustawa o strażach gminnych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami) jak również przepisy szczegółowe wynikające bezpośrednio z innych ustaw i przepisów wykonawczych.

4. Strukturę organizacyjną Straży Miejskiej określa Regulamin nadany przez Radę Miejską.

5. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Myślibórz i jest umiejscowiona w strukturze Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz.

6. Siedzibą Komendy Straży Miejskiej w Myśliborzu jest  Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu.

 

§ 30. Straż Miejska sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

 

REFERAT INFORMATYKI

 

§ 31. Do zadań Referatu Informatyki należy w szczególności:

 

1. Koordynacja działań z zakresu informatyki i komputeryzacji Urzędu,

2. Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania informatycznej infrastruktury Urzędu,

3. Prowadzenie i konfigurowanie kont użytkowników,

4. Zabezpieczenie danych z wdrożonych systemów,

5. Nadzorowanie wykonania kopii danych i oprogramowania,

6. Przechowywanie dokumentacji systemów sieciowych,

7. Przygotowywanie, wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad procedurami bezpieczeństwa,

8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu rozwiązań informatycznych,

9. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Urzędu,

10. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy,

11 Współpraca z Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i drukarek oraz zaopatrzenia materiałowego stanowisk,

12. Kontrola funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych i informacji.

 

REFERAT ds. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 

§ 32. Do zadań Referatu do spraw Integracji Europejskiej należy:

 

1. Opracowywanie, gromadzenie, analizowanie, udostępnianie, rekomendacja bieżących informacji o programach, funduszach, procedurach i przepisach prawnych dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej,

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się tematyką europejską,

3. Nadzór nad rozpowszechnianiem informacji europejskiej wśród mieszkańców gminy oraz koordynacja działań Urzędu Miasta i Gminy w zakresie prac związanych z integracją europejską (gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji i materiałów dotyczących aspektów członkostwa w Unii Europejskiej),

4. Opracowywanie dokumentów aplikacyjnych dla projektów dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych, w tym funduszy pomocowych,

5. Współpraca z kierownikami wydziałów, jednostek gminy, instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz  innymi organizacjami w zakresie spraw związanych z integracją europejską, współpracy z zagranicą oraz rozwojem lokalnym i regionalnym,

6. Współpraca z kierownikami wydziałów, jednostek gminy, instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz  innymi organizacjami w zakresie pozyskiwania i wykorzystania pozyskanych środków z funduszy europejskich.

 
BIURO RADY

 

§ 33. Do zadań Biura Rady należy w szczególności:

 

1. Obsługa kancelaryjno – techniczna oraz w zleconym zakresie – obsługa merytoryczna Rady Miejskiej i Komisji Rady, w tym :

 

1)organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady, komisji, uzgadnianie terminów, porządku obrad, wysyłanie zawiadomień,

2) organizacyjne przygotowanie uroczystych sesji Rady,

3) opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, postanowień, wniosków i opinii, przekazywanie właściwym organom do wiadomości i załatwienia oraz czuwanie nad ich realizacją,

4) przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do nadzoru prawnego,

5) przestrzeganie terminowego i prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady, posiedzenia komisji , terminowe przekazywanie radnym materiałów będących przedmiotem posiedzeń,

5) prowadzenie niezbędnych rejestrów i ewidencji oraz zbiorów uchwał, zarządzeń burmistrza, wniosków, opinii, i aktów prawa miejscowego oraz interpelacji i wniosków radnych posłów i senatorów,

6) czuwanie nad terminowym załatwieniem przesłanych postulatów i wniosków,

 

2. Opracowywanie w zleconym zakresie projektów planów pracy Rady i Komisji,

3. Opracowywanie informacji z zakresu pracy Rady i Komisji,

4. Przygotowywanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami, dyżurów radnych, obsługa spotkań, sporządzanie protokołów, opracowywanie wniosków, wysyłanie ich do realizacji,

5. Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw i osiedli,

6. Współpraca z Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym w zakresie przygotowywania projektów terminarzy zebrań mieszkańców, propozycji porządku dziennego tych zebrań, zapewnienie udziału radnych,

7. Współdziałanie z Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym w sprawie wyborów samorządowych i wyborów samorządu mieszkańców miasta i wsi,

8. Współdziałanie z Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym w sprawie wyboru ławników ludowych, oraz przygotowania i przeprowadzenia referendów,

9. Wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi rady, jej organów związanych z realizacją planów pracy bądź wynikających z ustawy o samorządzie terytorialnym,

 

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

§ 34. Pełnomocnik odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

§ 35. Do zadań Pełnomocnika ochrony należy:

 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) ochrona systemów sieci teleinformatycznych,

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie,

4) opracowanie wykazu stanowisk w Urzędzie, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez Burmistrza,

5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

7) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz bieżące informowanie Burmistrza o przebiegu tej współpracy,

8) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą  „zastrzeżone”, „poufne” w komórkach organizacyjnych Urzędu i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez Burmistrza,

9) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

10) przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Burmistrza wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone”,

11) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do prac lub służby na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

12) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

13) w przypadku, gdy w odniesieniu do osoby, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie daje on rękojmi zachowania tajemnicy, prowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego,

14) przygotowywanie wniosków w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemów lub sieci teleinformatycznych oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, zwanego administratorem bezpieczeństwa informacji w systemie sieci informatycznych,

15) przygotowywanie wniosków do Burmistrza w sprawie wyznaczenia pracownika Kancelarii Tajnej.

 

§ 36. Bezpośredni nadzór nad Kancelarią Tajną sprawuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

 

§ 37. Do zadań Kancelarii Tajnej należy:

 

1) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne,

2) prowadzenie wymaganych rejestrów dokumentów,

3) bezpośredni nadzór nad obiegiem informacji niejawnych,

4) kontrolowanie przestrzegania właściwego sposobu oznaczania i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne,

5) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikowi,

6) przekazywanie, po upływie wyznaczonego okresu akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego.

 

RADCA PRAWNY

 

§ 38. Do zadań radcy prawnego należy, w szczególności:

 

1. Wykonywanie obsługi prawnej Rady Miejskiej, Burmistrza i Urzędu,

2. Sprawowanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i sądem administracyjnym oraz w postępowaniu egzekucyjnym,

3. Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady, zarządzeń i decyzji administracyjnych,

4. Opiniowanie pod względem prawnym projektów umów.

 

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 

§ 39. Do zadań pełnomocnika do spraw współpracy z zagranicą należy:

 

1.Opracowywanie terminarzy spotkań z miastami partnerskimi i Niemiec i Litwy,

2.Organizowanie spotkań przedstawicieli władz samorządowych miast partnerskich i uczestniczenie w tych spotkaniach,

3. Współpraca z miastem Kowno i Rejonem Kowieńskim i miastem Soltau w zakresie określonym w umowach o partnerskiej współpracy,

4. Współpraca ze Związkiem Litwinów w Polsce i Związkiem Ojczyźnianym byłych Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego,

5. Współpraca z Wydziałem Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w zakresie współpracy zagranicznej,

6. Współorganizowanie z partnerami zagranicznymi uroczystości rocznicowych i innych zgodnie z decyzją Burmistrza,

7. Koordynowanie wymiany zagranicznej pomiędzy Związkami: Wędkarskim, Emerytów i Rencistów oraz młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi,

8 Wykonywanie innych zadań wskazanych przez Burmistrza.

 

DZIAŁ II

 

Rozdział I

 

PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW NA SESJĘ

 

§ 40. Projekty uchwał przygotowuje Burmistrz i przedstawia Radzie z własnej inicjatywy lub na wniosek.

 

§ 41. W celu przygotowania projektu uchwały Rady i odpowiednich materiałów na sesję Rady, Burmistrz do ich przygotowania wyznacza:

 

1. Kierownika Wydziału, jeżeli problematyka uchwały lub innych materiałów mieści się w zakresie jednego wydziału.

2. Kierowników Wydziałów, jeżeli problematyka obejmuje zakres działania kilku wydziałów.

3. W przypadku gdy w przygotowaniu materiałów na sesję uczestniczy kilka jednostek, burmistrz wyznacza: wydział koordynujący, który przygotowuje materiał kompleksowo wraz z projektem uchwały.

4. Do zadań kierownika wydziału koordynującego należy:

a) Nadzorowanie całokształtu prac przygotowawczych we wszystkich uczestniczących komórkach.

b) Wydawanie niezbędnych w tym zakresie dyspozycji i zaleceń.

 

§ 42.1. Opracowujący materiały ma obowiązek każdorazowo projekt uchwały uzgodnić z:

 

1. Skarbnikiem Gminy – jeżeli uchwała ma wywoływać skutki finansowe dla budżetu,

2. Radcą prawnym – pod względem formalno – prawnym,

3. Innymi wydziałami – jeżeli zawiera w stosunku do nich nowe zadania lub nakłada obowiązki.

2. Projekt uchwały powinien być uzasadniony jeżeli jego uzasadnienie nie wynika z innego opracowania załączonego do projektu.

 

§ 43. 1. Przygotowane projekty uchwał i materiały na sesję burmistrz przedkłada Radzie co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia komisji lub sesji.

 

Rozdział II

 

WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY

 

§ 44. 1. Uchwalone uchwały Rady, Burmistrz niezwłocznie przekazuje kierownikom merytorycznych wydziałów do realizacji.

2. Do uchwał o złożonej problematyce Sekretarz Gminy ustala harmonogram wykonania uchwały, który powinien określać:

a) skonkretyzowane zadania do wykonania,

b)środki i metody działania,

c) jednostki lub osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań,

d) terminy wykonania zadań oraz termin złożenia informacji o sposobie wykonania uchwały.

3. Zatwierdzony przez Burmistrza harmonogram przekazuje do realizacji.

 

§ 45. Centralną ewidencję uchwał Rady prowadzi Biuro Rady.

 

Rozdział III

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

 

§ 46. 1. Przy opracowaniu projektów zarządzeń Burmistrza i ich realizacji stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału I i II.

2. Ewidencję zarządzeń Burmistrza wydanych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym prowadzi Biuro Rady, a na podstawie innych przepisów Wydział Ogólno-Organizacyjny.

 

Rozdział IV

 

PUBLIKACJA AKTÓW NORMATYWNYCH

 

§ 47 1. W dzienniku urzędowym województwa ogłasza się akty normatywne zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

 

2. Akty podlegające publikacji do redakcji dziennika urzędowego przekazuje Wydział Ogólno-Organizacyjny stosując przepisy ustawy wymienionej w ust 1.

 

3. Oryginał uchwalonego i podpisanego przez uprawnioną osobę aktu normatywnego Wydziałowi Ogólno-Organizacyjnemu – przekazuje kierownik wydziału (lub wyznaczony pracownik), który przygotował jego projekt – w terminie do 7 dni od jego uchwalenia (wydania).

 

Rozdział V

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z BIUREM RADY I RADNYMI

 

 

§ 48. Kierownicy Wydziałów na prośbę Sekretarza Gminy zobowiązani są do przedkładania propozycji do planów Rady, komisji.

 

§ 49. Kierownicy Wydziałów:

 

1) biorą udział w sesjach, posiedzeniach komisji, gdy problematyka omawianych spraw dotyczy działania danego wydziału lub zostali zobowiązani do uczestnictwa przez Burmistrza, celem udzielania wyjaśnień,

2) na zlecenie Burmistrza realizują uchwały Rady, oraz wnioski komisji i radnych,

3) na zlecenie Burmistrza lub Sekretarza gminy opracowują materiały na sesję i posiedzenia komisji.

 

§ 50. Do kierowników wydziałów należy rozpatrywanie i załatwianie kierowanych do burmistrza interpelacji, wniosków radnych oraz wniosków i opinii komisji zgodnie z dyspozycjami wykonawczymi burmistrza.

 

§ 51. 1. Odpowiedź na interpelację lub wniosek radnego udzielana jest na zakończenie sesji lub na sesji następnej.

2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji Rady wymagające szczegółowego wyjaśnienia winny być udzielone w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

3. Odpowiedź na interpelację lub wniosek przesyła się radnemu, a odpis kieruje do Wydziału Organizacyjnego.

4. Wydział Ogólno-Organizacyjny czuwa nad prawidłowym i terminowym załatwieniem spraw otrzymywanych od Rady, a o nieprawidłowościach w tym zakresie kierownik wydziału informuje burmistrza.

 

Rozdział VI

 

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

§ 52. 1. Burmistrz  przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 1400 do 1600,  zastępca burmistrza w każdy piątek w godzinach od 1000 do 1200 oraz kierownicy wydziałów w każdą środę w godzinach od 900 do 1200

2. Senatorowie, posłowie i radni przyjmowani są poza kolejnością.

 

 

§ 53. 1. Skargi, wnioski i listy wpływające do Urzędu winny być traktowane jako sprawy bardzo pilne i wymagające terminowego załatwienia.

2. Przed ich merytorycznym załatwieniem winny być zbadane z należytą starannością i wnikliwością oraz poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prawidłowego załatwienia.

3. Pracownicy, którym przekazano do załatwienia skargę, wniosek lub list ponoszą służbową odpowiedzialność za dokonanie ustaleń niezgodnych z obiektywnym stanem spraw w nich poruszonych.

4. Anonimy pozostają w aktach bez rozpoznania.

 

§ 54. 1. Wszystkie skargi, wnioski i listy wpływające do Urzędu i zgłaszane do protokołu są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Wydział Ogólno-Organizacyjny.

2. Wydział Ogólno-Organizacyjny po zarejestrowaniu przekazuje niezwłocznie sprawę do załatwienia właściwemu wydziałowi. Jeżeli burmistrz nie postanowi inaczej.

3. W przypadku gdy skarga, wniosek lub list dotyczą działania różnych komórek organizacyjnych burmistrz wyznacza pracownika, który po uzyskaniu wyjaśnień z pozostałych komórek przygotowuje odpowiedź w całości.

 

§ 55. Kierownicy wydziałów odpowiadają za prawidłową organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz listów w swoim wydziale, a w szczególności za:

-         sprawne, terminowe i zgodne z przepisami załatwianie spraw,

-         właściwą organizację obsługi obywateli,

-         prawidłową ewidencję spraw,

-         bieżący nadzór nad przebiegiem załatwiania skarg i wniosków oraz listów.

 

§ 56. Nadzór i kontrolę nad sposobem i terminowością załatwiania skarg i wniosków oraz listów sprawuje Sekretarz Gminy.

 

§ 57. 1. Ewidencję krytycznych publikacji w środkach masowego przekazu prowadzi Wydział Ogólno-Organizacyjny.

2. Nadzór nad prawidłowością udzielonych odpowiedzi na krytykę prasową sprawuje burmistrz.

 

§ 58. Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego opracowuje roczne analizy (informacje) dotyczące wpływu, problematyki, przyczyn powstania oraz sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów.

 

Rozdział VII

 

ORGANIZACJA I ODBYWANIE NARAD

 

 

§ 59. 1. Narady i posiedzenia należy planować tylko w miarę koniecznej potrzeby.

2. Narady z kierownikami wydziałów Burmistrz zwołuje z własnej inicjatywy w zależności od potrzeb.

 

§ 60. 1. Narady mogą być organizowane na polecenie lub za zgodą burmistrza oraz na uzasadniony wniosek organizatora.

2. Organizator narady obowiązany jest przedstawić burmistrzowi:

-         cel narady i zasadniczą tematykę narady,

-         datę, miejsce i przypuszczalny czas trwania narady,

-         wykaz osób zaproszonych na naradę.

 

Rozdział VIII

 

ZASADY PODPISYWANIA (APROBATY) PISM – KORESPONDENCJI

 

§ 61. 1. Projekty pism i rozstrzygnięć przedkładają burmistrzowi kierownicy wydziałów.

2. Kierownicy wydziałów odpowiadają za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem przygotowywanych projektów, co stwierdzają podpisem na kopii.

 

§ 62. W razie nieobecności burmistrza pisma, rozstrzygnięcia i materiały bieżące do aprobaty burmistrza podpisuje zastępca.

 

§ 63. 1. Zastępca burmistrza działając w zastępstwie burmistrza podpisuje rozstrzygnięcia i materiały stosując stempel nagłówkowy Urzędu i podpisowy z up. Burmistrza – imię i nazwisko, stanowisko służbowe.

2. Do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej wymagane jest odrębne upoważnienie udzielone przez burmistrza w trybie art. 39 ustawy o samorządzie gminy.

3. Sekretarz Gminy podpisuje pisma związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunków jego działania a także organizowania pracy biurowej stosując: stempel nagłówkowy Urzędu i stempel podpisowy - Sekretarz Gminy - imię i nazwisko.

4. Do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej wymagane jest odrębne upoważnienie udzielone przez Burmistrza w trybie  art. 39 ustawy o samorządzie.

5. Kierownicy wydziałów podpisują korespondencję związaną z funkcjonowaniem wydziału nie mającą charakteru decyzji administracyjnych i nie zastrzeżonych do aprobaty Burmistrza.

6. Kierownicy wydziałów mogą wydawać i podpisywać decyzje administracyjne po uzyskaniu upoważnienia Burmistrza udzielonego w trybie art. 39 ustawy o samorządzie terytorialnym.

 

§ 64. 1. Czynności o charakterze przygotowawczym, techniczno – kancelaryjnym i inne o podobnym charakterze, nie wyłączając podpisywania korespondencji, jeśli taka nie stanowi rozstrzygnięcia sprawy, wykonywania przez pracowników wydziałów we własnym zakresie – zgodnie z podziałem czynności dokonanym przez kierownika wydziału.

 

2. W przypadku upoważnienia pracownika przez Burmistrza w trybie art. 39 ustawy o samorządzie terytorialnym do załatwiania określonych spraw w jego imieniu w tym do podpisania decyzji administracyjnych stosuje się stempel podpisowy:  z up. Burmistrza – imię i nazwisko, stanowisko służbowe.

 

§ 65. 1.Umowy, zamówienia, zlecenia na roboty, dostawy i usługi podpisuje Burmistrz jednoosobowo.

2. Kierownik wydziału potwierdza podpisem na kopii umowy, zamówienia itp. jego merytoryczną zasadność.

 

§.66. Rejestr wydanych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej prowadzi Wydział Ogólno-Organizacyjny.

 

Rozdział IX

 

OBSŁUGA INTERESANTÓW

 

§ 67. 1. Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego zapewnia należytą informację w budynku Urzędu ze wskazaniem:

-         nazwy wydziałów i ich rozmieszczenia,

-         czasu pracy Urzędu,

-         dni i godzin przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza.

2. Na drzwiach każdego pokoju (lub na tablicach obok) powinien być widoczny jego numer, nazwa wydziału, imię i nazwisko pracownika ze stanowiskiem służbowym i skróconym zakresem czynności.

3. Organizuje pracę Biura Obsługi Interesantów, określa zasady ewidencji wpływającej korespondencji i podziału jej na wydziały i stanowiska pracy.

 

§ 68. 1. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad załatwiania spraw zawartych w instrukcji kancelaryjnej i kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach wykonawczych.

2. Pracownik prowadzący sprawę powinien działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

 

§ 69. Kierownicy wydziałów zobowiązani są do:

-         stałego zapewnienia zastępstw pracowników obsługujących interesantów,

-         systematycznego działania na rzecz doskonalenia obsługi interesantów, poprawy stylu pracy, szczególnie w zakresie załatwiania obywateli.

 

Rozdział X

 

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

 

§ 70. 1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i wykonania zadań przez wydziały, referaty, biura i samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne Gminy.

2. Celem kontroli jest w szczególności :

-         zbieranie i przedstawianie burmistrzowi bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,

-         badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena procesów gospodarczych i innych rodzajów działalności służących zaspakajaniu potrzeb mieszkańców gminy,

-         ujawnianie niesprawnej organizacji pracy, niegospodarności, marnotrawienia mienia,

-         ustalanie przyczyn i skutków nieprawidłowości, osób za nie odpowiedzialnych oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie nieprawidłowości i uchybień,

§ 71. System kontroli w Urzędzie obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

 

§ 72. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawują :

-         Burmistrz i Zastępca Burmistrza zgodnie z podziałem zadań i kompetencji

-         Skarbnik Gminy,

-         Sekretarz Gminy,

-         kierownicy wydziałów w stosunku do pracowników wydziału,

-         Kierownik Referatu podatków, opłat i kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych,

-         radca prawny,

-         Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

-         zespoły powoływane doraźnie w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

 

2. Kontrola wewnętrzna w Urzędzie prowadzona jest jako:

-         kontrola wstępna, która ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom,

-         kontrola bieżąca, polegają na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania,

-         kontrola następna, obejmująca badanie stanu faktycznego i dokumentów, odzwierciedlających czynności już wykonane.

 

3. W razie ujawnienia, w toku kontroli wstępnej, nieprawidłowości kontrolujący:

-         zwraca niezwłocznie nieprawidłowo sporządzone dokumenty z wnioskiem o dokonanie zmian i uzupełnień,

-         odmawia podpisu dokumentów nierztelenie sporządzonych, nieprawidłowych lub dotyczących działań sprzecznych z przepisami.

 

4. W przypadku ujawnienia nadużycia lub innych nieprawidłowości, kontrolujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód w sprawie.

 

§ 73. 1.Kontrolę zewnętrzną w jednostkach organizacyjnych Gminy sprawują:

-         Kierownik Referatu podatków, opłat i kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych w zakresie kontroli finansowej,

-         wydziały wykonujące zadania w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy,

-         Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

-         zespoły powoływane doraźnie w zakresie w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

2. Kontrolę zewnętrzną w stosunku do spółek z udziałem gminy, lub działających na mieniu Gminy sprawują wydziały wykonujące zadania w zakresie nadzoru nad tym mieniem.

 

§ 74. 1. Nadzór nad działalnością kontrolną sprawuje Burmistrz.

2. Działalność kontrolna poza doraźnymi i nadzwyczajnymi potrzebami wykonywana jest na podstawie ogólnego rocznego planu kontroli dla Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy zatwierdzonego przez Burmistrza.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 75. Traci moc Zarządzenie Nr 51/2003/Or Burmistrza Miasta i Gminy w Myśliborzu z dnia 25 czerwca 2003r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu wraz ze zmianami.

 

§ 76. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 24-06-2003 16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 24-04-2019 09:38