herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Uchwała Nr XI / 78 / 2003 w sprawie wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym


Uchwała Nr XI / 78 / 2003

RADY MIEJSKIEJ

W MYŚLIBORSKI

z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Na podstawie art. 25 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806) Rada Miejska w Myśliborzu

uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody - na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Henrykiem Filipowiczem. Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Myśliborzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Kaczorowski

Uzasadnienie:

Rozwiązanie stosunku z radnym wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada odmawiania wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy radnym jeżeli podstawą roziwązania tego stosunku są zdarzenia związanie w wykonaniem przez radnego mandatu.

Starosta Powiatowy pismem z dnia 12 maja 2003 r. zwrócił się do Przewodniczącego Rady o wyrażenie zgody ma odwołanie ze stanowiska dyrektora radnego H. Filipowicza w związku z podjętą decyzją likwidacji z dniem 31 sierpnia 2003 r Zespołu Szkół Ponadgomnazjalnych Nr 1 w Myśliborzu, a pismem z dnia 20 maja 2003 r. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 18-08-2003 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2003 13:53