Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Myśliborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.mysliborz.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Dostępne cyfrowo w całości nie są informacje zamieszczone w formie niektórych załączników - dotyczy to informacji pochodzących od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (tj. skanów). Przykładami takich informacji są oświadczenia majątkowe, interpelacje i zapytania radnych, petycje. Niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Niektóre informacje opublikowane po dniu wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy, zamieszczone w formie artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci. Część dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej. Nie wszystkie cele linków wynikają z treści odnośników lub z treści powiązanej z określonym kontekstem.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Zamówienia publiczne, oświadczenia majątkowe, dokumenty przekazane od innych podmiotów publicznych
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-30
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2022-03-24

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej mysliborz@mysliborz.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Urząd Miejski w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz lub pod numerem telefonu 95 747 20 61. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej mysliborz@mysliborz.pl lub pod numerem telefonu 95 747 20 61.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Agata Janiszewska
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
mysliborz@mysliborz.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
95 747 20 61

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Urząd Miejski w Myśliborzu ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2006-03-28
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-06-02
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba Urzędu Miejskiego w Myśliborzu znajduje się w dwóch budynkach: - ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 (budynek główny) - ul. 1 Maja 19 (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności). Są one oddalone od siebie o około 700 metrów. Budynek przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 Wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym jest zamontowany dzwonek, który znajduję się na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego także przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Budynek nie posiada windy. Brak jest toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim - dostęp tylko do parteru budynku. Sprawę należy przedstawić pracownikom Biura Obsługi Interesanta, którzy informują pracownika merytorycznego gdzie sprawę należy dalej załatwić. Pracownicy biur znajdujących się na wyższych kondygnacjach schodzą i załatwiają sprawę na parterze. Szerokość korytarzy na parterze umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Budynek przy ul. 1 Maja 19 Wejście do budynku nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Przy wejściu jest zamontowany dzwonek, co umożliwia obsługę osób niepełnosprawnych – dostępny schodołaz. Po skorzystaniu z dzwonka, do interesanta wychodzi pracownik, ustala cel wizyty i wskazuje sposób załatwienia danej sprawy. Budynek nie posiada windy. Brak jest toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić (np. e-mail, fax) chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Należy również wskazać sprawę, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej merytorycznego rozpoznania. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocą tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniania. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Burmistrz Myśliborza
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: