herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - KATALOG -
OBWIESZCZENIE dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz innych odpadów w ramach akcji zbiórek organizowanych na terenie miasta i gminy Myślibórz 2018-04-13 10:51
Wykaz przedsiębiorstw, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wykaz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie miasta i gminy Myślibórz. 2019-01-21 11:08
Harmonogram odbioru pojemników z terenów z zabudową wielorodzinną, nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych na 2018 rok 2018-01-05 09:50
Harmonogram odbioru gabarytów i sprzętu elektronicznego kwiecień/październik 2019 r. 2018-12-27 14:04
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych na 2019 rok 2018-12-27 14:03
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych na 2019 rok 2019-01-11 13:52
Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu w 2016 r. 2017-06-06 08:19
OGŁOSZENIE - Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. ulegają zmianie stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-12-19 12:48
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. zakazu palenia śmieci 2016-09-30 08:06
Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu w 2015 r. 2016-06-07 07:59
INFORMACJA o zmianie częstotliwości odbioru odpadów segregowanych ulegających biodegradacji 2015-09-28 12:54
Zarządzenie Nr Br.0050.63.2015.RGG ws. regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Mysliborzu 2015-08-21 11:53
Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu w 2014 r. 2015-06-19 14:59
NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH z terenu miasta Myślibórz (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) od 16.06.2017 r. do 16.09.2017 r. 2017-06-23 08:43
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku 2016-12-30 14:07
Harmonogram odbioru odpadów segregowanych (selektywnie zbieranych) w 2017 roku 2016-12-30 14:07
Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w worki 2015-01-22 12:24
Informacja dla mieszkańców miasta i gminy Myślibórz - Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi od 1 dnia stycznia 2015 roku 2014-12-18 10:17
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz przyjęty Uchwałą NR XXIII/199/2016 Rady Miejskiej W Myśliborzu z dnia 30 maja 2016 r. 2016-07-07 14:36
UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze miasta i gminy Myślibórz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2015-06-01 12:14
WZÓR DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz 2016-07-26 09:45
UCHWAŁA NR XXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU z dnia 30 października 2014 r. ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz 2016-07-26 09:42
Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych 2017-07-17 10:09
INFORMACJA O SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MYŚLIBÓRZ - nieruchomości niezamieszkałe 2014-10-03 13:16
Osiągnięte poziomy recyklingu w 2013 r. 2014-09-17 10:37
Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-26 14:50
Ogólna charakterystyka nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 2013-03-20 13:51
Wykaz przedsiębiorstw, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wykaz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie miasta i gminy Myślibórz 2018-04-04 10:04
Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30.03.2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 2015-05-13 11:57
Wykaz przedsiębiorstw, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wykaz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie miasta i gminy Myślibórz 2015-12-02 14:52
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz dot. uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-12-30 13:14
Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ulotka) 2017-01-18 14:34