herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z Sesji Nr II/2018 z dn. 27.11.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-12-13 13:05:16
Wniosek o zamianę z urzędu lokalu wynajętego od Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-12-13 11:00:15
Wniosek o wyrażenie zgody na wzajemną zamianę lokali Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:59:58
Wniosek o wyrażenie pisemnej zgody na oddanie wynajmowanego lokalu stałego/socjalnego Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:59:24
Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu na podstawie art. 691 Kodeksu Cywilnego Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:58:52
Wniosek o udostępnienie pomieszczeń w celu przeprowadzenia adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:58:27
Wniosek o udostępnienie lokalu mieszkalnego/socjalnego w celu przeprowadzenia remontu Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:57:57
Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:57:25
Wniosek o najem lokalu z Gminy Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:56:59
Wniosek o najem lokalu z Gminy Myślibórz po jego opuszczeniu przez najemcę/w którego najem nie wstąpiono po śmierci najemcy Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:56:26
Potwierdzenie umieszczenia na liście i kwalifikacji wnioskodawcy do wykonania remontu lokalu stałego/socjalnego Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:55:37
Informacja dotycząca lokalu do remontu Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:54:19
Weryfikacja sytuacji mieszkaniowej i materialnej (przed zasiedleniem lokalu) Tomasz Ananicz 2018-12-13 10:53:45
Informacja o projekcie "Ze szkołą za pan brat - rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu" Tomasz Ananicz 2018-12-12 14:40:24
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-12-12 11:10:46
Projekt uchwały ws. wyrażenia woli zabezpieczenia środkó finansowych w budżecie Gminy Myślibórz w 2019 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie na zakup nowego, średniego, terenowego samochody ratowniczo-gaśniczego poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:23:15
Projekt uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019-2034 Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:17:41
Projekt uchwały ws. uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2019 rok Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:14:27
Projekt uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Myśliborzu na rok 2019 Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:11:25
Projekt uchwały ws. upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:10:27
Projekt uchwały ws. wyrażenia woli zabezpieczenia środkó finansowych w budżecie Gminy Myślibórz w 2019 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie na zakup nowego, średniego, terenowego samochody ratowniczo-gaśniczego poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:09:49
Projekt uchwały ws. analizy aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:31
Projekt uchwały ws. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:29
Projekt uchwały ws. opinii do zweryfikowanego projektu planu "Aglomeracji Myślibórz" - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:28
Projekt uchwały ws. zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:27
Projekt uchwały ws. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:25
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Pomocna dłoń" w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji i rodzin zagrożonych ubóstwem i-lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:24
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na wniesienie aportem przez Gminę Myślibórz wkładów niepieniężnych do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:23
Projekt uchwały ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:22
Projekt uchwały ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:20
Projekt uchwały ws. określenia stawek podatku od środków transportowych - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:19
Projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:19
Projekt uchwały ws. opłaty targowej - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:18
Projekt uchwały ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:17
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:16
Projekt uchwały ws. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:15
Projekt uchwały ws. uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myślibórz" - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:14
Projekt uchwały ws. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:12
Projekt uchwały ws. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2016 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:12
Projekt uchwały ws. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:11