herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały ws. uchwalenia Programu przebudowy dróg gminnych na lata 2015-2020 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:06:00
Projekt uchwały ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:59
Projekt uchwały ws. wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:58
Projekt uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:57
Projekt uchwały ws. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:56
Projekt uchwały ws. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:55
Projekt uchwały ws. utalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:54
Projekt uchwały ws. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Myślibórz w 2016 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu na zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:53
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:51
Projekt uchwały ws. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2016 r. - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:50
Projekt uchwały ws. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Myślibórz w 2016 roku - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:49
Projekt uchwały ws. zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:47
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:46
Projekt uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myślibórz na lata 2016-2020 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:46
Projekt uchwały ws. udzielenia pierwszeństwa obecnym najemcom w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:45
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:44
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:43
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie uchwałenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2016-2028 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:41
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myślibórz" - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:40
Projekt uchwały ws. uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz" - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:39
Projekt uchwały ws. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:38
Projekt uchwały ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:37
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:36
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:35
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:34
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:34
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:33
Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2015 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:32
Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Myśliborskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2015 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:31
Projekt uchwały ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:30
Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2015 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:30
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Myślibórz na lata 2013-2023 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:29
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myślibórz na lata 2016-2020 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:28
Projekt uchwały ws. udzielenia pierwszeństwa obecnym najemcom w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:27
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:26
Projekt uchwały ws. ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:25
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:24
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:22
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:21
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2016-2028 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:19