herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały ws. upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:18
Projekt uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na realizację projektu "Mogę Wszystko" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:17
Projekt uchwały ws. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:16
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (Projekt FB 1) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:15
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (Projekt FB 2) - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:14
Projekt uchwały ws. przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej" - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:12
Projekt uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, w miejscowości Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:11
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2016-2028 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:10
Projekt uchwały ws. udzielenia pierwszeństwa obecnym najemcom w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:08
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:07
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:06
Projekt uchwały ws. pomocy de minimis na nowe inwestycje dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:05
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:03
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Gminę Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:02
Projekt uchwały ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2017 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:05:00
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:59
Projekt uchwały ws. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:57
Projekt uchwały ws. przyjęcia Programu współpracy Gminy Myślibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:56
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Myślibórz na lata 2013-2023 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:55
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr XVII/144/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:54
Projekt uchwały ws. przedłożenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:53
Projekt uchwały ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:52
Projekt uchwały ws. ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:51
Projekt uchwały ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze miasta i gminy Myślibórz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:50
Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:48
Projekt uchwały ws. określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:47
Projekt uchwały ws. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:46
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:45
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:43
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:42
Projekt uchwały ws. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2017 r. - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:41
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2017-2028 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:40
Projekt uchwały ws. nabycia nieruchomości przez Gminę Myślibórz - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:39
Projekt uchwały ws. przyjęcia informacji z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu za rok 2016 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:37
Projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za rok 2016 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:36
Projekt uchwały ws. absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:35
Projekt uchwały ws. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:34
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:33
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:31
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2017-2028 - dokument usunięty Tomasz Ananicz 2018-12-12 09:04:30