herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

www.mysliborz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-06-07 14:44:21
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-06-07 14:44:09
Remont dachu i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy 40 w Myśliborzu Marcin Ostolski 2018-06-07 14:43:57
OGŁOSZENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w Sulimierzu i Kruszwinie Tomasz Ananicz 2018-06-07 11:46:16
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego "Jeleń" w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-07 11:41:59
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz ws. miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego "Jeleń" w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-07 11:41:22
Zarządzenie Nr BR.0050.317.2018.GN - ws. zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego Tomasz Ananicz 2018-06-07 08:12:31
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie do rolników i dzieci na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym Tomasz Ananicz 2018-06-06 12:39:55
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie do rolników i dzieci na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym Tomasz Ananicz 2018-06-06 12:39:31
Zarządzenie Nr BR.0050.321.2018.EO - ws. zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu Tomasz Sztoban 2018-06-06 11:23:36
Informacja o posiadanej nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Myślibórz do ustalenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Tomasz Ananicz 2018-06-06 11:21:37
INFORMACJA dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Tomasz Ananicz 2018-06-06 11:20:08
PODSUMOWANIE strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021" Tomasz Ananicz 2018-06-06 11:19:32
INFORMACJA dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Tomasz Ananicz 2018-06-06 11:19:09
Zarządzenie Nr BR.0050.321.2018.EO - ws. zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Myśliborzu Tomasz Ananicz 2018-06-06 09:49:24
OBWIESZCZENIE zg. z art. 10 KPA ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT429000 Myślibórz Centrum na istniejącej wieży kratowej PROTEL TPMFI na działce o nr ewid. gruntu 786 obręb 2 m. Myślibórz, gmina Myślibórz Tomasz Ananicz 2018-06-05 13:06:29
Petycja z dn. 7.05.2018 r. Tomasz Ananicz 2018-06-04 14:49:32
Rok 2017 Tomasz Ananicz 2018-06-04 14:48:57
Rok 2018 Tomasz Ananicz 2018-06-04 14:48:49
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Myślibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Tomasz Ananicz 2018-06-04 14:44:36
Remont muru/ogrodzenia kamiennego wraz z bramą cmentarza komunalnego w Myśliborzu przy ul. Celnej Marcin Ostolski 2018-06-04 12:22:23
Zarządzenie Nr BR.0050.318.2018.FB - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-06-04 10:00:09
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz informuje o wywieszeniu w siedzibie UMiG Myślibórz wykazu numer 3/GN/2018 z dnia 30 maja 2018 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu Tomasz Ananicz 2018-06-01 14:14:18
INFORMACJA o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:48:02
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:43:30
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz działając na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:42:13
Rok 2017 Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:40:30
Uchwała Nr XLVI/408/2018 - ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Myśliborskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2017 Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:12:03
Uchwała Nr XLVI/409/2018 - ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2017 Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:11:01
Uchwała Nr XLVI/410/2018 - ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2017 Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:09:46
Uchwała Nr XLVI/411/2018 - ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2018 r. Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:09:02
Uchwała Nr XLVI/412/2018 - ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:07:35
Uchwała Nr XLVI/413/2018 - ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:06:42
Uchwała Nr XLVI/414/2018 - ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:05:55
Uchwała Nr XLVI/415/2018 - ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:04:51
Uchwała Nr XLVI/416/2018 - ws. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:03:55
Uchwała Nr XLVI/417/2018 - ws. zmiany uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:03:06
Uchwała Nr XLVI/418/2018 - ws. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:01:27
Uchwała Nr XLVI/419/2018 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:00:33
Uchwała Nr XLVI/420/2018 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Tomasz Ananicz 2018-06-01 11:00:03