Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu - informacja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1019 r. poz. 2277, ze zm.), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr BR.0050.126.2020.EO Burmistrza Myśliborza z dnia 5 maja 2020 r. Komisja obejmuje swoim działaniem teren Miasta i Gminy Myślibórz.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu wchodzą:

 1. Ewa Boroń - Przewodniczący
 2. Wioletta Urban - Zastępca Przewodniczącego
 3. Elżbieta Wiśniewska - Pełnomocnik Burmistrza
 4. Agata Leoszko - Członek Komisji
 5. Łukasz Niewiński - Członek Komisji
 6. Joanna Topolska - Członek Komisji

2. Zakres działania Komisji.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy ujęte w programie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miasta i Gminy Myślibórz;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy Myślibórz;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w Dz. U. z 2020  r., poz. 2050 ze zm. oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.

3. Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Myślibórz  uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Myśliborzu.
 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

4. Zobowiązanie do leczenia odwykowego:

I. WOBEC KOGO MOŻE ZOSTAĆ WSZCZĘTA PROCEDURA

Zgodnie z art. 24 ww. Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • demoralizację małoletnich
 • uchylają się od pracy
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

II. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną można pobrać ze strony internetowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub osobiście w Wydziale Edukacji i Spraw Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Myśliborzu.

Ponadto wniosek o leczenie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogą złożyć instytucje: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura, Kuratorzy sądowi i inne.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie jest w żadnej mierze zobowiązania do rozpatrywania wniosków anonimowych.

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o konieczności podjęcia działań w kierunku leczenia nie staje się stroną w sprawie.

Wypełniony wniosek należy złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Myśliborzu w pokoju  nr  220 - I piętro budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 lub przesłać na adres:  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myśliborzu
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
ul. Pionierów 13
74-300  Myślibórz
tel. 794 478 262
czynny w poniedziałki i środy w godz. 15:15 – 18.15

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

KROK NR 1

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

KROK NR 2

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddanie się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie w Myśliborzu działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19.

KROK NR 3

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie  do punktu informacyjno – konsultacyjnego, celem  przeprowadzenie rozmowy motywacyjnej,  na którym instruktorzy terapii uzależnień starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej.  W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej za spotkanie, bez usprawiedliwienia, osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

KIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O ZOBOWIAZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana w przypadkach:

 • gdy pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia,
 • gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych,
 • do Sądu kierowane są wnioski gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków, wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie:

 • oddalić wniosek gdy stwierdzi,  że osoba nie jest uzależniona od alkoholu i nie wymaga leczenia,
 • wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego jeżeli zachodzą do tego przesłanki,
 • Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni leczenia). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.
 • zobowiązanie do poddania się leczenia trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba ponownie może być zgłoszona do Gminnej Komisji.

Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie. Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Pobierz Wniosek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 09-06-2020 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Wiśniewska 09-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 25-03-2021 14:30