Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/221/2020 - ws. uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXVII/221/2020
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”,,i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 101 553 287,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 92 571 523,70 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 8 981 763,30 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 111 365 468,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 92 570 504,52 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 18 794 963,48 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 61 241 698,52 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 118 503,96 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 123 194,56 zł
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 806 725,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 669 624,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 5 881 750,00 zł
5) obsługę długu w kwocie 1 438 207 zł 
6) wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 617 102,06 zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 812 181,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
a) tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 5 300 000,00 zł,
b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 450 700,00 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 061 481,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11 361 481,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 549 300,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 490 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 2 157 500,00 zł w tym:
1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 320 000,00 zł
2) na pokrycie wydatków oświatowych w kwocie 500 000,00 zł
3) na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w kwocie 687 500,00 zł
4) na budżet obywatelski w kwocie 250 000,00 zł
5) na inwestycje w kwocie 400 000,00 zł.

§ 5. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 038 507,70 zł, określone zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały
2) dochody i wydatki wynikające z porozumień w kwocie 20 000,00 zł. określone zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały
3) dochody i wydatki na realizacje zadań własnych bieżących gminy w kwocie 1 352 319,00 zł, określone zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do uchwały.

§ 6. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 430 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 13
2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10
3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 920 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5 300 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Myśliborza do:
1) dokonywania zmian:
a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu
c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków
majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących
w ramach działu
2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu gminy
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Antczak

Treść uchwały wraz z załącznikami

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 23-12-2020 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Grudzińska 23-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 23-12-2020 13:44