Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przedłużenie okresu obowiązywania Strategii Rozwoju do końca 2022 roku

UCHWAŁA NR  XXVIII/228/2021
RADY MIEJSKIEJ  W MYŚLIBORZU
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Na podstawie art. 10e ust. 1, art. 10f ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje

§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Postanawia się przedłużyć do końca 2022 roku okres obowiązywania „Strategii rozwoju miasta i gminy Myślibórz na lata 2014-2020”, przyjętej uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2015 roku. 
2. W treści dokumentu pn. „Strategia rozwoju miasta i gminy Myślibórz na lata 2014-2020”, stanowiącego załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1, zapisy o treści : „Strategia rozwoju miasta i gminy Myślibórz na lata 2014-2020”, zmienia się na treść „Strategia rozwoju miasta i gminy Myślibórz na lata 2014-2022”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Antczak

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/228/2021

Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku”

1. Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku” powierzone zostanie podmiotowi zewnętrznemu. Czynności związane z przygotowaniem projektu „Strategii” wykonywać będzie Zespół zadaniowy powołany zarządzeniem Burmistrza.

2. Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku” będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr), a także (jeśli okaże się to konieczne) art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (uuioś).

3. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myśliborzu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

4. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku”:

Lp.

Zadanie

Ramowy termin

1.

Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku”

(art. 10f usg)

I kwartał 2021 r.

2.

Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych (art. 10a ust. 1 uzppr)

I kwartał 2021 r.

3.

Opracowanie siatki celów strategicznych do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku” oraz kierunków działań dla ich osiągnięcia.

Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.

Określenie obszarów strategicznej interwencji.

(art. 10e ust. 3 usg)

I kwartał 2021 r.

4.

Weryfikacja zaproponowanych celów względem uwarunkowań formalnych, ekonomicznych, administracyjnych oraz politycznych - konsultacje wewnętrzne projektu strategii

II kwartał 2021 r.

5.

Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku”

II kwartał 2021 r.

6.

Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku” z właściwym organem dyrekcji ochrony środowiska (art. 48 ust. 1 uuioś)

III kwartał 2021 r.

7.

Konsultacje opracowanego projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku” (art. 6 ust. 3-6 uzppr)

III kwartał 2021 r.

8.

Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku” Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego do zaopiniowania (art. 10f ust. 2 usg)

III - IV kwartał 2021 r.

9.

Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku” (art. 10a ust. 2 uzppr)

IV kwartał 2021 r.

10.

Uchwalenie „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku” przez Radę Miejską w Myśliborzu (art. 10f ust. 4 usg)

 IV kwartał 2021 r.

Wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych zadań są orientacyjne, ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z epidemią COVID-19, a także na ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku”.

Uzasadnienie

Sposób opracowania strategii rozwoju gminy unormowany został w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 13 listopada 2020 r.

Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju, poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspomniane modyfikacje realizują zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku.

Ustawa wprowadziła na poziomie lokalnym strategię rozwoju gminy, która pomimo swojego nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym z ważniejszych dokumentów stanowiących podstawę strategiczną do pozyskiwania środków finansowych z UE. Ustawa wyznaczyła również zupełnie nowe podejście w zakresie opracowania strategii rozwoju gminy, wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego miasta. Strategia rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju województwa w celu zapewnienia systemowej integralności dokumentów, a także umożliwieniu komplementarności działań podejmowanych na różnych poziomach zarządzania, w szczególności na obszarach strategicznej interwencji (OSI), przy czym poza uwzględnieniem wojewódzkich OSI, gmina może proponować OSI kluczowe dla rozwoju gminy wraz z zakresem planowanych działań.

Strategia ma zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych działań w ujęciu wskaźnikowym oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Ponadto strategia określać będzie wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym.

Z uwagi na to, że prace nad opracowaniem nowej strategii są czasochłonne, obejmują szeroki zakres konsultacji oraz opiniowania projektu przez inne podmioty, występuje konieczność przedłużenia obowiązywania „Strategii rozwoju miasta i gminy Myślibórz na lata 2014-2020”do roku 2022.

Zgodnie z art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art.6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 08-06-2021 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2021
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2021 10:58