Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr BR.0050.204.2021.EO - ws. powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w Myśliborzu u zbiegu ulic Celnej i Ogrodowej

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.204.2021.EO
BURMISTRZA MYŚLIBORZA
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w Myśliborzu u zbiegu ulic Celnej i Ogrodowej

Na podstawie art. 30 ust. 1   w związku z art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w Myśliborzu u zbiegu ulic Celnej i Ogrodowej, w składzie:
1) Katarzyna Królak - Przewodniczący Zespołu,
2) Ewa Furkiewicz - Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
3) Danuta Downarowicz - członek
4) Paweł Kucharski - członek
5) Janina Sulejewska – członek 
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także inne osoby z głosem doradczym w ramach otwartego przebiegu spotkań.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:
1) weryfikacja propozycji nazw dla ronda zebranych poprzez formularze ankietowe,
2) wybór spośród zgłoszonych propozycji 5 propozycji nazw, w tym tych najczęściej powtarzających się,
3) w przypadku braku propozycji nazwy dla ronda przedłożenie własnych propozycji nazw Burmistrzowi Myśliborza,
4) przygotowanie kart do głosowania,
5) przeprowadzenie procedury głosowania,
6) ustalenie wyników głosowania,
7) sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi Myśliborza zbiorczych wyników głosowania. 
2. Zespół realizuje swoje zadania w terminach określonych w ramowym harmonogramie konsultacji dotyczących nadania nazwy dla ronda, ustalonym w Regulaminie konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w Myśliborzu u zbiegu ulic Celnej i Ogrodowej, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr BR.0050.198.2021.EO Burmistrza Myśliborza z dnia 18 maja 2021 r.
3. Zespół pracuje na podstawie Regulaminu pracy Zespołu stanowiącego załącznik do zarządzenia.
4. Dla ważności podejmowanych rozstrzygnięć przez Zespół wymagana jest co najmniej połowa jego składu.
5. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.

§ 3. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Myśliborzu oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z zakresem zadań Zespołu, a pozostających we właściwości danej komórki bądź jednostki.

§ 4. Pomoc prawną Zespołu świadczy obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Myśliborzu.

§ 5. Obsługę administracyjno-organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Myśliborzu.

§ 6. Przewodniczący Zespołu przekazuje Burmistrzowi Myśliborza sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie 14 dni od zakończenia prac Zespołu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Myślibórz.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MYŚLIBORZA
Piotr Sobolewski
 


Załącznik do Zarządzenia Nr BR.0050.204.2021.EO
Burmistrza Myśliborza
z dnia 24 czerwca 2021 roku

Regulamin pracy Zespołu ds. przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w Myśliborzu u zbiegu ulic Celnej i Ogrodowej

§ 1.
Zespół ds. przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego w Myśliborzu u zbiegu ulic Celnej i Ogrodowej, zwany dalej Zespołem, obraduje na otwartych posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb przez Przewodniczącego Zespołu bądź na wniosek co najmniej 5 członków Zespołu.

§ 2.
W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu osoba wskazana przez Przewodniczącego.

§ 3.
1. Stanowiska Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a przy równej liczbie głosów rozstrzyga Przewodniczący Zespołu.
2. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie osoby wchodzące w skład Zespołu.

§ 4.
1. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.
2. Protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.

§ 5.
Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Zespołu jest gromadzona i przechowywana w Wydziale Edukacji i Spraw Organizacyjnych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 29-06-2021 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Królak 29-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 30-06-2021 07:25