Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze (wraz z Zarządzeniem Nr BR.0050.268.2022.EKSiP) - Burmistrz Myśliborza ogłasza konkurs na stanowisko: - Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 "Zielona Dolinka" w Myśliborzu - Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku

Zarządzenie Nr BR.0050.268.2022.EKSiP
Burmistrza Myśliborza 
z dnia 17.05.2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko:
1) Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu
2) Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu
3) Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  im. Leonida Teligi w Myśliborzu
4) Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku

Na podstawie art. 63 ust. 1, 3, 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. 1082 r.), art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. 
1. Ogłasza się konkurs na stanowisko:
- Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu
- Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu
- Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3. 
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myśliborza
/-/ Piotr Sobolewski 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr BR.0050.268.2022.EKSiP
Burmistrza Myśliborza z dnia 17.05.2022 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Myśliborza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:
1) Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu
2) Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu
3) Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu
4) Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku

I. Organ prowadzący szkoły i przedszkola: Gmina Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz.

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Przedszkole Publiczne nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu, Przedszkole Publiczne nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nawrocku.

III. Wymagania wobec kandydatów:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4. uzyskał:
• co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz.574 ), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672).

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
• imię (imiona) i nazwisko,
• datę i miejsce urodzenia,
• obywatelstwo,
• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz.672) - w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633)  - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz.574) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
16) Oferty w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem oferenta oraz jego adresem zwrotnym z dopiskiem odpowiednio: 

1) ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Zielona  Dolinka w Myśliborzu”
2) ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu”
3) „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu”
4) „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku”

należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Myśliborzu lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Myśliborzu
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Termin składania dokumentów upływa 31.05.2022 r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Myśliborza. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myśliborza
/-/ Piotr Sobolewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 18-05-2022 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sulejewska 18-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 18-05-2022 14:19