Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr. BR.0050.302.2022.EKSiP w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz

Zarządzenie Nr BR.0050.302.2022.EKSIP
Burmistrza Myśliborza

z dnia 17 października 2022 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 uchwały Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 4345) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1) Przemysław Klityński – Zastępca Burmistrza - Przewodniczący Zespołu;

2) Ewa Furkiewicz – Sekretarz Gminy – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

2) Anna Florczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji;

3) Paweł Kucharski – p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska;

4) Joanna Jasińska – p.o. Kierownika Referatu Gospodarowania Nieruchomościami;

5) Anna Grudzińska – Główny Księgowy;

6) Justyna Michalak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji;

7) Martyna Bogucka – Młodszy Referent Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji;

8) Jan Jakubów – radny Rady Miejskiej w Myśliborzu;

9) Barbara Rozwadowska – radna Rady Miejskiej w Myśliborzu;

10) Jerzy Warachowski – radny Rady Miejskiej w Myśliborzu

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także inne osoby z głosem doradczym w ramach otwartego przebiegu spotkań.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:

1) dokonanie oceny formalnej i oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na dany rok,

2) weryfikacja kalkulacji kosztów realizacji projektów,

3) analiza możliwości realizacji zgłoszonych projektów,

4) uzgodnienia z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Myśliborzu spotkań z wnioskodawcami w przypadku, gdy więcej niż jeden zgłoszony projekt dotyczy identycznego lub bardzo podobnego zadania,

5) zaopiniowanie projektów,

6) ogłoszenie listy projektów negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniem negatywnej oceny każdego z projektów,

7) opiniowanie odwołań od negatywnej oceny projektu,

8) sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi Myśliborza list projektów przyjętych do głosowania oraz projektów ostatecznie odrzuconych wraz z uzasadnieniem,

9) przeprowadzenie losowania kolejności zadań na karcie do głosowania,

10) przygotowanie kart do głosowania,

11) przeprowadzenie procedury głosowania,

12) ustalenie wyników głosowania,

13) przeprowadzenie losowania przy obecności zgłaszających projekty w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej projekty takiej samej liczby głosów celem ustalenia kolejności na liście wyników,

14) sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi Myśliborza zbiorczych wyników głosowania.

2. Zespół pracuje na podstawie Regulaminu pracy Zespołu stanowiącego załącznik do zarządzenia.

3. Dla ważności podejmowanych rozstrzygnięć przez Zespół wymagana jest co najmniej połowa jego składu.

4. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.

§ 3. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Myśliborzu oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z zakresem zadań Zespołu, a pozostających we właściwości danej komórki bądź jednostki.

§ 4. Pomoc prawną Zespołu świadczy obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Myśliborzu.

§ 5. Obsługę administracyjno-organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Myśliborzu.

§ 6. Przewodniczący Zespołu przekazuje Burmistrzowi Myśliborza sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie 14 dni od zakończenia prac Zespołu.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr BR.0050.229.2021.EKSiP Burmistrza Myśliborza z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego wraz ze zmianami.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Myślibórz.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

BURMISTRZ MYŚLIBORZA
 

Piotr Sobolewski


 

Załącznik do Zarządzenia Nr BR.0050.302.2022.EKSiP
Burmistrza Myśliborza

z dnia 17 października 2022 roku

 

 

 

Regulamin pracy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz

 

 

§ 1.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz, zwany dalej Zespołem, obraduje na otwartych posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb przez Przewodniczącego Zespołu bądź na wniosek co najmniej 6 członków Zespołu.

 

§ 2.

W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu osoba wskazana przez Przewodniczącego.

 

§ 3.

1. Stanowiska Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a przy równej liczbie głosów rozstrzyga Przewodniczący Zespołu.

2. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie osoby wchodzące w skład Zespołu.

 

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

2. Protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Bogucka 24-10-2022 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Bogucka 24-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Martyna Bogucka 27-10-2022 11:59