Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów - stanowisko ds. inwestycji

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze

 

Na podstawie art. 13 ustawy z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2022 r., poz. 530) ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu.   

O stanowisko mogą się ubiegać kandydaci spełniający wymagania określone w art.
6 ustawy z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

 

I. Dane identyfikacyjne pracodawcy:

Urząd Miejski w Myśliborzu

Rynek im. Jana Pawła II 1 

74-300 Myślibórz tel. (095) 747 2061

 

II. Określenie stanowiska –  STANOWISKO DS. INWESTYCJI

 

III. Wymagania określa art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych

 

   1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie : średnie i 2 –letni staż pracy lub wykształcenie wyższe,
 6. znajomość procesu inwestycyjnego.

 

2)  Wymagania dodatkowe:

 

   a) Znajomość ustaw:

 • prawo budowlane
 • prawo zamówień publicznych
 • o samorządzie gminnym

b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,

d) umiejętność czytania map i dokumentacji technicznych,

e) umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,

f) mile widziane doświadczenie przy realizacji inwestycji i remontów,

 

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych w ramach środków budżetowych.
 2. Udział w przygotowywaniu wniosków do budżetu.
 3. Pełnienie nadzoru w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez gminę, w tym:

- sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji projektowych, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- nadzór nad realizacją robót budowlanych,

- rozliczanie rzeczowo-finansowe robót w oparciu o zawarte umowy, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

 1. Przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach zamówienia publicznego, oszacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, określenie warunków udziału w postępowaniu, przygotowanie projektów umów, udział w pracach komisji przetargowych.
 2. Przygotowywanie umów na prace projektowe wraz z dokumentami niezbędnymi
  do projektowania oraz nadzór nad pracami projektowymi.
 3. Ocena stanu technicznego obiektów gminnych w celu podjęcia decyzji o zakresie robót koniecznych do wykonania.
 4. Udział w opracowaniu rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych
  i remontowych.
 5. Opracowywanie sprawozdań na potrzeby Burmistrza, Rady Miejskiej oraz innych komórek organizacyjnych urzędu.
 6. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych.
 7. Bieżąca współpraca z przedstawicielami inspektora nadzoru, projektantami, zleceniobiorcami oraz pracownikami Urzędu zaangażowanymi w realizację zadań inwestycyjnych, remontowych opracowywanie dokumentów strategicznych.
 8. Współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów oraz bieżących potrzeb.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny podpisany odręcznie;
 2. C.V. z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane odręcznie;
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Kopie świadectw pracy  lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 9. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością);
 10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, szkoleniach, opinie, referencje;
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W październiku 2022 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

2. Komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji (IN).

2. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat.

3. Praca wykonywana jest w siedzibie Urzędu.

4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

5. Praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

6. Wynagrodzenie miesięczne:

- wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą
z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

VII. Termin składania dokumentów:

11 grudnia 2023 r. do godz. 1415 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Myśliborzu (w zamkniętej kopercie z określeniem stanowiska, na które kandyduje).

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Pan Marcin Ostolski – Naczelnik Wydziału Inwestycji tel. 95 747 91 84.

 

 

Myślibórz, 29 listopada 2023 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Śliwińska 29-11-2023 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Śliwińska 29-11-2023
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2023 09:12