herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi krajowej nr 26 na odcinku obwodnicy m. Myślibórz do wód powierzchniowych, rzeki Myśli oraz urządzeń wodnych - rowów melioracyjnych