herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Zapytanie ofertowe na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1876 ze zm.) przy zastosowaniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz.