Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Myśliborza dot. wyboru ławników

OGŁOSZENIE

Burmistrza Myśliborza
 z dnia 4 czerwca 2019 roku

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) RADA MIEJSKA w Myśliborzu jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020 – 2023.

W Y B O R Y    Ł A W N I K Ó W

Do Sądu Rejonowego w Myśliborzu – 6 ławników dla spraw rodzinnych.

Zgodnie z art.158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. Jest nieskazitelnego charakteru,
 3. Ukończył 30 lat,
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. Nie przekroczył 70 lat,
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej zgłaszanej osoby;
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władz rodzicielskich, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwie fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. (art. 162 § 7 usp)

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. (art. 162 § 7a usp)

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. (art. 162 § 8 usp)

Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu pokój nr 225 na I piętrze budynku, gdzie można pobrać druki karty zgłoszenia i inne druki. Z uwagi na to, że 30 czerwca przypada w niedzielę - termin przedłuża się do 1 lipca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Burmistrz Myśliborza
(-) Piotr Sobolewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 06-06-2019 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Sztoban 06-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 06-06-2019 09:23