Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ MYŚLIBORZA
ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 0003 Myślibórz oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 578, sklasyfikowanej jako PsIV o powierzchni 0,0321 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1M/00019783/5. 

Nieruchomość położona jest w Myśliborzu, we wschodniej jego części przy ul. Marii Dąbrowskiej. W sąsiedztwie nieruchomości  znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość niezabudowana posiada teren lekko pofałdowany. Kształt działki regularny zbliżony do trapezu. Położona korzystnie w stosunku do tras komunikacyjnych. Dojazd do drogi powiatowej nr ewid. dz. 72 (ul. Gorzowska) przez drogę gminną nr ewid. dz. 745 (ul. Marii Dąbrowskiej). Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks200.

W momencie sprzedaży kupujący zobowiązany jest do ustanowienia na nieruchomości na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myśliborzu, ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz w pasie technologicznym o szerokości 2m – po 1,0 m  w lewo i w prawo od osi kanalizacji sanitarnej ks200, wzdłuż jej przebiegu przez działkę o treści polegającej na:

1. Prawie do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości.
2. Prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.
3. Prawie do wchodzenia i wjazdu odpowiednimi pojazdami i sprzętem na część  nieruchomości w celu bieżącej eksploatacji, przeglądu, konserwacji, naprawy bądź wymiany elementów sieci kanalizacyjnej, przy czym uprawniony do służebności po zakończeniu wymienionych czynności zobowiązany jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego.
4. Obowiązku powstrzymania się przez każdoczesnego właściciela nieruchomości od dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, zabudowy budynkami i budowlami, wykonywania obiektów małej architektury oraz ciągów pieszych i jezdnych  wykonanych w nierozbieralnej technologii w wyznaczonym pasie służebności.

Służebność przesyłu oraz warunki z nią związane zostaną wpisane do księgi wieczystej Nr SZ1M/00019783/5.

Dla nieruchomości dz. nr ewid. 578 ob. 0003 Myślibórz 3 Gmina Myślibórz nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Myślibórz przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz” zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: dz. nr 578 obręb 3 m. Myślibórz — MN — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na powyższą działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

W księdze wieczystej KW Nr SZ1M/00019783/5 w dziale III brak wpisów, w dziale IV KW brak wpisów.

Cena wywoławcza wynosi – 18 170,00 zł
Wysokość wadium    – 3 634,00 zł

Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualnie 23%).

Wadium w wysokości 3 634,00 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, ul. Rynek im Jana Pawła II 1 numer 34 8355 0009 0070 0708 2000 0003 najpóźniej do dnia 12.04.2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu przy ulicy Rynek im. Jana Pawła II 1 (pokój  nr 225). 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej bezpośrednio przed przetargiem niżej wymienionych dokumentów: 

1) dowodu wniesienia w ustalonym terminie wadium (w oryginale), 
2) w przypadku osób fizycznych w tym prowadzących działalność gospodarczą dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka lub złożenie stosownego oświadczenia, że takie pełnomocnictwo posiada.
3) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu),
4) w przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest cudzoziemiec, wymagana jest promesa albo zezwolenie na zakup nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ),
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 
6) numeru i nazwy rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.  
7) złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w przetargu.

Informacje dodatkowe dotyczące nabycia nieruchomości:

1) W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
2) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Myśliborza  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
3) Nabywca poniesie w całości koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości. 
4) Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości w całości, nie później niż 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu  wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Myśliborzu.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i formalnym nieruchomości, aktualnym sposobem zagospodarowania i dojazdu, parametrami nieruchomości. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji późniejszej inwestycji leży w całości  po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Myślibórz nastąpi na pisemne żądanie nabywcy złożone w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz Myśliborza  może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny. 

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach.

Wszelkich informacji o przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami tel. 95 747 25 44, pokój  nr 310, pytania można kierować na e-mail: mieszkania.umig@mysliborz.pl.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 01-03-2021 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Wysocki 01-03-2021
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2021 08:31