Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ MYŚLIBORZA
ogłasza 
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0001 Sitno oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 140, sklasyfikowanej jako Grunty orne - RIIIb, o powierzchni 0,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą Kw Nr SZIM/00051423/0.

Dla wymienionej nieruchomości Gmina Myślibórz nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Myślibórz przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz” zapis dla przedmiotowej działki jest następujący: RM— teren zabudowy zagrodowej. Na powyższą działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy ani decyzja o lokalizacji celu publicznego.

Nieruchomość niezabudowana położona jest w Sitnie, w Gminie Myślibórz. Nieruchomość położona przy drodze powiatowej z Sitna w kierunku Derczewa. W sąsiedztwie nieruchomości od strony  północnej przebiega w/w droga, od strony południowej znajdują się tereny rolne, a od strony zachodniej znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość posiada teren płaski o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. W pasie drogowym przebiegają sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Cena wywoławcza wynosi 28.790,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 

Wadium w wysokości  5.758,00 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, ul. Rynek im Jana Pawła II 1 numer 34 8355 0009 0070 0708 2000 0003 najpóźniej do dnia 10 września 2021 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Nieruchomość nie jest obciążona - w księdze wieczystej KW Nr SZ1M/00051423/0 w dziale III brak wpisów, w dziale IV KW brak wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu przy ulicy Rynek im. Jana Pawła II 1 (pokój  nr 225). 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej bezpośrednio przed przetargiem niżej wymienionych dokumentów: 
1) dowodu wniesienia w ustalonym terminie wadium (w oryginale), 
2) w przypadku osób fizycznych w tym prowadzących działalność gospodarczą dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka lub złożenie stosownego oświadczenia, że takie pełnomocnictwo posiada.
3) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu),
4) w przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest cudzoziemiec, wymagana jest promesa albo zezwolenie na zakup nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ),
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 
6) numeru i nazwy rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.  
7) złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w przetargu.

Informacje dodatkowe dotyczące nabycia nieruchomości:
1) W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
2) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Myśliborza  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
3) Nabywca poniesie w całości koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości. 
4) Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości w całości, nie później niż 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu  wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Myśliborzu.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i formalnym nieruchomości, aktualnym sposobem zagospodarowania i dojazdu, parametrami nieruchomości. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji późniejszej inwestycji leży w całości  po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 

Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Myślibórz nastąpi na pisemne żądanie nabywcy złożone w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz Myśliborza  może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny. 

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach.

Wszelkich informacji o przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami tel. 95 747 25 44, pok. nr 310, pytania można kierować na e-mail: mieszkania.umig@mysliborz.pl
 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 
1) informacje o administratorze   danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim Myśliborzu   można uzyskać pod email:  iod@mysliborz.pl ,
2) administrator danych osobowych przetwarza  dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO, 
3) dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym w powyższym ogłoszeniu,
4) podanie  danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w przetargu,
5) obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust.  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r.,
6) każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Myśliborzu. Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w  Myśliborzu,
7) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 05-08-2021 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Wysocki 05-08-2021
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2021 08:13