Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ MYŚLIBORZA

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 0002 w Myśliborzu przy ulicy Cienistej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 415/2, 415/6, 415/7 i 415/11, o łącznej powierzchni 0,3834 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą Kw Nr SZ1M/00034674/9.

Nieruchomość składa się z:

 • działki zabudowanej numer 415/2 o powierzchni 0,0542 ha sklasyfikowanej jako Ba zabudowanej obiektem byłej mleczarni tj. wiatą magazynu opakowań o powierzchni  160,25 m2,
 • działki zabudowanej numer 415/6 o powierzchni 0,0249 ha sklasyfikowanej jako Ba zabudowanej obiektem byłej mleczarni tj. budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 69,64 m2, który znajduje się w złym stanie technicznym.
 • działki niezabudowanej numer 415/7 o powierzchni 0,0562 ha sklasyfikowanej jako Ba
 • działki niezabudowanej numer 415/11 o powierzchni 0,2481 ha sklasyfikowanej jako Bp.

Nieruchomość znajduje się w malowniczej części miasta z licznymi obszarami leśnymi i jeziorami stanowiącymi atrakcje dla turystów, z widokiem na Jezioro Myśliborskie, w pobliżu parku miejskiego, nowo wybudowanego budynku mieszkalno-usługowego i zabytkowej wieży ciśnień. Niedaleko znajduje się centrum handlowe i stacja paliw. Nieruchomość położona w Myśliborzu, który jest siedzibą Powiatu Myśliborskiego i urzędów o zasięgu regionalnym.

Działki gruntowe wyposażone są w sieci uzbrojenia terenu: wodociągową, elektroenergetyczną, gazową. Działki 415/2 oraz 415/11 posiadają dostęp do drogi gminnej –ul. Cienistej (dz. 413/2 ob. 0002 Myślibórz) -  istnieje możliwość  wykonania zjazdu na warunkach zarządcy drogi.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Myślibórz przyjętego Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz” zapis dla działek 415/2, 415/5, 415/7, 415/11 obręb 0002 Myślibórz 2 jest następujący: U — teren usług. Na powyższe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy ani decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dla wymienionej nieruchomości Gmina Myślibórz nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zespół budynków jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod pozycją 65. Gmina Myślibórz posiada decyzję Starosty Myśliborskiego udzielające pozwolenia na rozbiórkę budynku magazynowego  zlokalizowanego na działce 415/2 obręb 2 Myślibórz.

Termin zagospodarowania w/w nieruchomości zostanie ustalony na podstawie pozwolenia na budowę.

W księdze wieczystej KW SZ1M/00034674/9 w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Cena wywoławcza wynosi   –          793.800,00 zł

Wysokość wadium               –          158.760,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Wadium w wysokości  158.760,00 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego  w Myśliborzu, ul. Rynek im Jana Pawła II 1 numer 34 8355 0009 0070 0708 2000 0003  najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu przy ulicy Rynek im. Jana Pawła II 1 (pokój  nr 225).

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej bezpośrednio przed przetargiem niżej wymienionych dokumentów:

 1. dowodu wniesienia w ustalonym terminie wadium (w oryginale),
 2.  w przypadku osób fizycznych w tym prowadzących działalność gospodarczą dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka lub złożenie stosownego oświadczenia, że takie pełnomocnictwo posiada.
 3. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu),
 4. w przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest cudzoziemiec, wymagana jest promesa albo zezwolenie na zakup nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ),
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. numeru i nazwy rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu. 
 7. złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w przetargu.

Informacje dodatkowe dotyczące nabycia nieruchomości:

1) W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

2) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Myśliborza  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3) Nabywca poniesie w całości koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

4) Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości w całości, nie później niż 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miejskiego w Myśliborzu  wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Myśliborzu.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i formalnym nieruchomości, aktualnym sposobem zagospodarowania i dojazdu, parametrami nieruchomości. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji późniejszej inwestycji leży w całości  po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Myślibórz nastąpi na pisemne żądanie nabywcy złożone w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz Myśliborza  może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach.

Wszelkich informacji o przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami tel. 95 747 25 44, pok. nr 310, pytania można kierować na e-mail: mieszkania.umig@mysliborz.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sztoban 02-09-2021 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Wysocki 02-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 23-11-2021 09:47