Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIX/348/2021 - ws. uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/348/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”,,i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie   95.136.062,53 zł, z tego:
1)dochody bieżące   86.681.036,35 zł,
2)dochody majątkowe   8.455.026,18 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie   105.385.281,93 zł,
z tego:
1)wydatki bieżące   86.663.666,52 zł,
2)wydatki majątkowe  18.721.615,41 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie   10.249.219,40 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)zaciąganych kredytów   5.980.000,00 zł,
2)przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   3.254.293,40 zł,
3)wolnych środków   1.014.926,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
1)przychody   11.798.519,40 zł,
2)rozchody   1.549.300,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w kwocie   570.000,00 zł,
2)celowe w kwocie   2.116.650,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego   260.000,00 zł,
b) pokrycie wydatków oświatowych   500.000,00 zł,
c) realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego   706.650,00 zł,
d) budżet obywatelski   250.000,00 zł,
e) inwestycje   400.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5,
2)zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7,
3)zadań własnych bieżących gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9.

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 12) w kwocie   660.121,30 zł,
z tego:
1)w ramach funduszu sołeckiego   660.121,30 zł.

§ 8. 1.Ustala się: 
1)dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13,
2)dochody  związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10,
3)dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14,
4)dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 15,
5)przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty   2.000.000,00 zł,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty   5.980.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1)dokonywania zmian w planie wydatków:
a.na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b.majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2)do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3)przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Marek Antczak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 25-01-2022 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Zioła 25-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 25-01-2022 08:50