herb BIP - Urząd Miejski w Myśliborzu

www.mysliborz.pl

Zakres działania i zadania Rady Miejskiej w Myśliborzu

Wyciąg ze Statutu Gminy Myślibórz

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin Rady Miejskiej w Myśliborzu, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i jej organów, z wyłączeniem zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej.


§ 2. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Burmistrza wykonującego jej uchwały.

2. Komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 3. 1. Rada działa zgodnie z planami pracy uchwalanymi na okresy półroczne.

2. Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planach pracy.


Rozdział II

Organizacja wewnętrzna Rady


§ 4. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe wymienione w Statucie,
5) doraźne komisje do określonych zadań.

§ 5. 1. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
§ 6. 1. Do obowiązków Wiceprzewodniczących należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego, a także w przypadku konieczności podjęcia przez Radę niezwłocznych działań pod nieobecność Przewodniczącego lub wynikającego z innych przyczyn braku możliwości działania Przewodniczącego.

2. Konieczność podjęcia przez Radę niezwłocznych działań wymaga stwierdzenia przez Radę w pierwszym punkcie porządku obrad sesji, zwołanej przez Wiceprzewodniczącego.

3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy przypadków, gdy na stanowisku Przewodniczącego Rady występuje wakat.

§ 7. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 8. Postanowienia dotyczące komisji Rady, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej są zawarte w rozdziale VII Regulaminu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 08-07-2003 16:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 29-12-2006 14:29