Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI / 51 / 2003 w sprawie zmian miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibóz w obrębie miejscowości Listomie

Uchwała Nr VI / 51 / 2003

RADY MIEJSKIEJ

W MYŚLIBORZU

z dnia 27 stycznia 2003

w sprawie zmian miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibóz w obrębie miejscowości Listomie

                    Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999.: Nr.15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r.: Nr 12 poz 136, Nr 1009 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r.: Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112)

ustalenia ogólne:

                    § 1. 1 Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr XLI / 252 / 2001, z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz, zmienia się plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz, zatwierdzony uchwałą Nr III / 21 / 84 z dnia 39 listopada 1984 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy w Myśliborzu (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego z 1984 r. Nr 6 , poz.99), podtrzymany uchwałą Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr VII / 60 / 94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego z 1994 r. Nr 15 poz. 145), obejmujący teren w miejscowości Listomie.

2. Obszar i przedmiot zmian:

Obręb Geodezyjny

L.P.

Numer działki

Przeznaczenie terenu

Powierzchnia

Listomie

1

23/ 26, 23/ 27

23/28, 23/30

23/31, 23/32

23/33, 23/ 34

teren zabudowy letniskowo - mieszkalnej

0,40

3. Granicę obszaru objętego zmianą planu zaznaczono na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowiącej załącznik di niniejszej uchwały.

                    § 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmian planu jest:

1) przeznaczenie terenów i obiektów pod funkcje zabudowy letniskowej i mieszkalnej o niskiej intensywności

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarownia terenu, w tym również linie zabudowy                  i gabaryty obiektów, a także maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy

4) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu.

                    § 3 Ustalenia planu składają się z:

1) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym terenie objętym opracowaniem,

2) ustaleń szczegółowych obowiązujących na wskazanych terenach elementarnych tj. terenach o zróżnicowanych funkcjach i zasadach zagospodarowania lub na ich wydzielonych częściach, określonych w tekście i na rysunku planu.

                    § 4 Ilekroć w uchwale występuje termin:

1 / nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą realizacja wszelkich obiektów budowlanych jest niedopuszczalna,

2 / wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy „PZ” - należy przez to rozumieć stosunek maksymalnej powierzchni wszystkich kondygnacji budynków do całkowitej powierzchni,

3 / wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej intensywności zabudowy „IZ” - należy przez to rozumieć stosunek całkowitej powierzchni wszystkich kondygnacji budynków do całkowitej powierzchni,

4 / wskaźnik minimalnej powierzchni terenów zielonych i nieutwardzonych „TZ” - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni terenów zielonych i nieutwardzonych do całkowitej powierzchni terenu.

5 / maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowy „HZ” - należy przez to rozumieć wysokość zabudowy liczoną od poziomu terenu do kalenicy dachu najwyżej położonuch częśći budynku,

                    § 5 Na obszarze objętym opracowaniem ustala się następujące kategorie przeznaczenie terenu:

1. ML / MNj - tereny zabudowy letniskowo - mieszkalnej

2. KX - tereny ciągu pieszojezdnego niepublicznego

                    § 6 Tereny o symbolu ML / MNj przeznacza się pod zabudowę letniskowo - mieszkalną.

                    § 7 Tereny o symbolu KX przeznacza się pod ciąg pieszojezdny niepubliczny - komunikację wewnętrzną niepubliczną.

                    § 8 Do czasu docelowego zagosodarowania terenu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego zagospodarwania.

Ustalenia szczegółowe

                    §  9 Dla terenu ML / MNj ustala się:

1. Funkcja terenu: zabudowa letniskowo - miszkalna,

2. Na terenach zabudowy mieszkalno - letniskowej dopuszcza się lokalizowanie

          1) budynków letniskowych,

          2) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

          3) obiektów i urządzeń pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, wodę, gaz, urządzeń odprowadzających ścieki.

3. Sposób zagospodarowania terenu:

          1) linie regulujące dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

          2) projektowana zabudowa do 2 kontygnacji nadziemnych,

4. Zasady i warunki parcelacji terenu:

          Podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu.

5. Zasady zagospodarowania terenu:

          1) dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy                        PZ = 0.50,

          2) dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy                     IZ = 0.40,

          3) minimalny wskaźnik powierzchni zielonych i nieutwardzonych            TZ = 0.30,

          4) dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, lecz nie więcej niż            HZ = 8,5 m n. p. t.,

          5) dach symetryczny o kącie nachylenia połaci głównych 30 - 45 stopni z preferencją dachu mansardowego,

          6) zalecane ogrodzenie na podmurówce z cegły w formie parkanów lub kształtowanych żywopłotów max. wys. 1,20 m

6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

          1) obsługa inżynieryjna z sieci zlokalizowanych w liniach rozgraniczenia ciągu pieszojezdnego / komunikacji wewnętrznej / KX

          2) dojazd do posesji z ciągu pieszojezdnego / komunikacji wewnętrznej / KX.

                    § 10 Dla terenu KX ustala się:

1. Funkcja terenu: ciąg pieszojezdny niepubliczny,

2. Na terenach komunikacji pieszojezdnej dopuszcza się lokalizowanie:

          1) jezdni, chodników,

          2) pasów technicznych uzbrojenia sieci infrastruktury,

          3) oświetlenia ulic,

3. Sposób zagospodarowania terenu:

szerokość ciągu pieszojezdnego w liniach rozgraniczenia - 5,0 m

Ustalenia dotyczące obsługi inżynierskiej

                    § 11.

1. Obsługę komunikacyjnąterenu opracowania należy zapewnić z ciągu pieszojezdnego / komunikacji wewnętrznej / KX.

2. Obsługę inżynieryjną terenu opracowania należy zapewnić z istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w liniach rozgraniczających ciągu pieszojezdnego / komunikacji wewnętrznej / KX.

3. Poza lliniami regulacyjnymi zabudowy dapuszcza się lokalizację jedynie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

zasilanie obiektów z istniejącej stacji transformatorowej 15 / 0,4 Listomie Letnisko S - 2649 kablowych obwodami w liniach rozgraniczenia ciągu pieszojezdnego / komunikacji wewnętrznej / KX

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:

          1. system lokalnego źródła ciepła z wykluczeniem paliwa stałego

          2. dopuszcza się korzystanie ze źródeł niekonwencjnalnych

6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

ustala się wymóg podłączenia inwestycji do zbiorczej sieci wodociągowej / lokalizacja ujęcia wody poza obszarem opracowania / w liniach rozgraniczenia ciągu pieszojezdnego / komunikacji wewnętrznej / KX

7. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków:

          1.odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w seperatorach, do gleby,

          2. ustala się objęcie terenu systemu neutalizacji - ze skierowaniem ścieków do oczyszczenia poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w Myśliborzu,

          3. ścieki sanitarne z terenu objętego opracowaniem należy odprowadzić do projektowanych kolektorów kanalizacji w liniach rozgraniczenia ciągu pieszojezdnego / komunikacji wewnętrznej / KX,

          4. dopuszcza się gromadzenie odpadów płynnych w atestowanych, szczególnych zbiornikach bezodpływowych ze skierowaniem ścieków do oczyszczalni poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg, w Myśliborzu. Należy przewidzieć monitoringu lokalny stanów i składu wód podziemnych w otoczeniu ww zniorników. Przyłączenie do projektowanych kolektorów kanalizacyjnych w pkt. 2 obowiązuje po wykonaniu gminnej kanalizacji ściekowej.

8. W ramach obsługi telekomunikacyjnych - w miarę potrzeby planuje się rozbudowę sieci telefonicznej i poprowadenia jej po wyznaczonych trasach kabli telefonicznych w liniach rozgraniczenia ciągu pieszojezdnego / komunikacji wewmętrznej / KX

Ustalenia końcowe

                    § 12. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nieroln dla obszaru o,40 ha objętego niniejszą uchwałą, w tym:

NR DZIAŁKI

 

POWIERZCHNIA w ha

23 / 6

Ł IV

0,05

23 / 27

 

0,05

23 / 28

 

0,05

23 / 30

 

0,05

23 / 31

 

0,05

23 / 32

 

0,05

23 / 33

 

0,05

23 / 34

 

0,05

                    § 13. Na obszarza objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia zawarte w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr III / 21 / 84 z dnia 29 listopada 1984 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy / Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego z 1984. Nr 6, poz. 99 / w miejscowości Listomie.

                    § 14 Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatą od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20 %.

                    § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi w Myśliborzu.

                    § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni op daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomrskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Kaczorowski
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI / 51 / 2003 z dnia 27 stycznia 2003

                    Zmiana planu zagospodarownia przestrzennego w miejscowości Listomie obejmuje działki prywatne na terenach oznaczonych wg obecnego zapisu symbolem RP / uprawy polowe /.

                    Obszar objęty opracowania zmian dot. działek oznaczonych nr 23/26, 23/27, 23/28, 23/30, 23/31, 23/32, 23/33, 23/34 obręb Listomie i znajduje się na terenach, których docelowe przeznaczenie z uwagi na walory krajobrazowe ma wszelkie przesłanki o zlokalizowaniu tam funkcji letniskowo - mieszkalnej.

                    Powodem wprowadzenia takiego typu funkcji ma na celu uzupełnienie funkcją letniskowo - mieszkalną terenów już zagospodarownych pod tego typu przeznaczenie z jednoczesnym wykorzystaniem walorów przyordniczych, sieci infrastruktury technicznej.

                    Zmiana przeznaczenia terenów uprawów polowych na funkcje letniskowe jest zgodna z zatwierdzonym przez Radę Miejską studium uwarunkowań i kieunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz.

                    W projekcie zagospodarowania działek przewiduje się przeznaczenie do 30 % powierzchni działek pod zabudowę, natomiast pozostałe 70 % z przeznaczeniem na tereny zieleni urządzonej.

                    Wnioskowana zmiana planu jest  zgodna z zamierzeniami właścicieli działek i nie powoduje pogorszenia środowiska przyrodniczego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Kaczorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 18-08-2003 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2003 10:41